بدست آوردن سود حداکثر و بطور مستمر و در زمان طولانی -پایان نامه ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :  تعریف استراتژی و پیدایش آن قسمتی از متن پایان نامه : : مشاوران شایسته وکاردان : شرط دیگری که در کامیابی کوششهای مشارکت جویانه اثر دارد وجود مشاوران شایسته وکاردان می باشد . گرچه زمینه های علمی و تجربی اینگونه افراد بسیار متنوع می ادامه مطلب…