عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده:

پژوهش حاضر به مقصود مطالعه ارتباط بین تیپهای شخصیتی مدیران و تاثیر آنان در مدارس ابتدایی ناحیه 5 مشهد انجام گرفت. فرضیه اصلی این پژوهش این می باشد که بین تیپهای شخصیتی مدیران و تاثیر آنان ارتباط هست. جامعه آماری این پژوهش مدیران می‌باشند که گروه مورد مطالعه 104 نفر می‌باشند که از میان آنها 40 نفر به عنوان نمونه برگزیده شدند حجم نمونه برای گروه ذی نفعان 120 نفر می‌باشد که هر دو نمونه به شیوه ی نمونه گیری تصادفی ساده بوسیله را یا نه انتخاب شدند ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش 2 پرسش نامه به تبیین زیر می‌باشد.

  • پرسشنامه تیپ شخصیتی مایرز- بریگز که پرسشنامه هنجار شده می باشد و برای تعیین تیپ شخصیتی توسط مدیران پاسخ داده شده می باشد.
  • پرسشنامه تاثیر مدیر که توسط محققین ساخته شده و توسط اساتید مدیریت اجرا و تایید گردیده می باشد که این پرسشنامه توسط گروه ذینفعان (معلمین، انجمن اولیاء، مربیان و دانش آموزان) پاسخ داده گردید.

روش پژوهش در این مطالعه همبستگی می باشد و برای آزمون فرضیه اصلی از آزمون جداول توافقی بهره گیری شده می باشد برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار (SPSS) بهره گیری شده می باشد، نتایج بدست آمده عبارتند از:

  • بین تیپ شخصیتی مدیران و تاثیر آنان ارتباط هست.
  • مدیرانی که دارای تیپ شخصیتی “ESTJ” هستند از تاثیر بالایی برخوردارند.
  • مدیرانی که دارای تیپ شخصیتی “ISTJ” هستند از تاثیر بالایی برخوردار هستند.
  • مدیرانی که دارای تیپ شخصیتی “”ESTP هستند از تاثیر متوسط برخورداند.
  • مدیرانی که دارای تیپ شخصیتی “ISTP” هستند از تاثیر پایین برخورداند.

نتایج بدست آمده گویای این مطلب می باشد که مدیرانی که تیپهای خاصی شخصیتی داشته باشند تاثیر بیشتری دارند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- تعیین تیپهای شخصیتی مدیران ابتدایی ناحیه 5 مشهد

2- شناسایی و تعیین اندازه تاثیر مدیران

3- تعیین ارتباط بین تیپهای شخصیتی و تاثیر مدیران مدارس ابتدایی.

4- کمک به غنی کردن پژوهشهای داخلی در این زمینه

 

مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان