عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

قسمتی از متن پایان نامه :

1 شخصیت[1]

شخصیت از واژه لاتین پرسونا گرفته شده می باشد که به نقاب هنر پیشه‌ها در نمایش تصریح دارد. روانشناسی شخصیت به آن چیز که معمولا به ماهیت بشر مربوط می گردد می‌پردازد، نظریه پردازان شخصیت به کلیت بشر می‌پردازند و کوشش می‌کنند تا روابط پیچیده میان جنبه‌های مختلف کنش بشر و روابط پیچیده ی بین انسانها را مطالعه ‌کنند آنان عقیده دارند که شخصیت بشر به صورت یک کل سازمان یافته اقدام می کند و در پرتو چنین کلیت و سازمانی نیز بایستی شناخته گردد. در لغت شخصیت این معنا مستتر می باشد که هر فردی واحد منحصر به فرد و به اصطلاح عوام تک می باشد و هیچ شخص دیگری را نمی‌توان پیدا نمود که کاملا شبیه او باشد.

 

2-2 تعاریف شخصیت

هر فرد پدیده ای منحصر به فرد و یگانه می باشد و نظریه پردازان شخصیت می‌کوشند تا روابط پیچیده بین ابعادمتفاوت کردار فرد را دریابند،با مطالعه شخصیت افراد خصوصیاتی که بر اساس آن فردی از فرد دیگر متمایز می گردد روشن می گردد                                   (شاملو 1372، ص 13)

بعضی از روانشناسانی شخصیت جبنه‌های بیوشیمیایی و فیزیولوژیک رفتار آدمی‌را مطالعه کرده و روش‌های مناسب آن را به کار می‌برند بعضی دیگر به نظاره و مطالعه رفتار مشهود فرد می‌پردازند بعضی شخصیت را بر حسب خصوصیاتی نظیر فرآیند ناهشیاری می‌دانند، مانند روانشناسی نسبی که شخصیت را بر اساس صفت بارز یا رگه‌های مشخص شخصیتی تفسیر و توجیه می کند کاتل می‌باشد.                                               (شاملو، 1372، ص 15 و 14)

اریک فرم در تعریف شخصیت چنین می‌گوید: شخصیت مجموع کیفیت‌های موروثی و اکتسابی می باشد که او را منحصر به فرد می کند                                  (لارنس، 1994)، ص 50 )

شخصیت بیانگر آن دسته از ویژگی‌های فرد یا افراد می باشد که شکل الگوهای ثابت فکری، عاطفی و رفتاری آنهاست. نظام مورد مطالعه ما شامل تفکر، عواطف و رفتارهای بیرونی (قابل نظاره)می باشد، به ویژه ارتباط این سه جنبه با یکدیگر در ساختن شخصیتی بی مانند و منحصر به فرد بسیار با اهمیت می باشد.                                 پروین و جان (جوادی 1381) ص 4)

همچنین می‌توانیم بگوییم که شخصیت مجموعه ای از ویژگیهای پایدار و بی نظیر می باشد که ممکن می باشد در پاسخ به موقعیتهای مختلف تغییر کند.

[1] prsonality

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- تعیین تیپهای شخصیتی مدیران ابتدایی ناحیه 5 مشهد

2- شناسایی و تعیین اندازه تاثیر مدیران

3- تعیین ارتباط بین تیپهای شخصیتی و تاثیر مدیران مدارس ابتدایی.

4- کمک به غنی کردن پژوهشهای داخلی در این زمینه

 

مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان