عنوان کامل پایان نامه :

 تعریف استراتژی و پیدایش آن

قسمتی از متن پایان نامه :

: برنامه ریزی مدیریت مشارکتی :

برنامه ریزی مدیریت مشارکتی باعث ایجاد استانداردهای کیفیت میشود . PMP

 

 

—————————

  • بهتر کردن سازمان ومشارکت کارکنان – محمد علی طوسی – مجله مدیریت دولتی

 

 

(( در مدیریت مشارکتی همه کارکنان تحت مدیران ارشد ، اعضای PMP هستند و هریک از افراد عضو این گرو پیوسته در جهت کاهش نواقص موجود در کار و اصلاح آنها اقدام میکنند که این نوع رفتارها را پاداش نیز دربردارد )) 1

 

ب : بکارگیری ساختار نظام پیشنهادها :

 

نظام پیشنهادها بعنوان یک نظام اولیه مشارکت مورد توجه قرار میگیرد (( برای آنکه بتوانیم در سازمان و یا موسسه از پیشنهادها بصورت بهینه دریافت و بهره برداری کنیم به این سیستم در سازمان نیازمندیم که در زمینه های زیر بکار گرفته شده می باشد :

  • بهبود کارفردی و گروهی
  • صرفه جویی در مواد
  • بهبود شرایط محیطی
  • بهبود ماشین آلات
  • ارائه خدمات بهتر به ارباب رجوع )) 2

 

ساختارهای نظام پیشنهادها :

الف : شورای سیاست گذاری : این شورا متشکل از رئیس سازمان ودونفر از مقامات عالی پس ازاو هستند و نیز یک نفر دبیر شورا میباشد )) 3

وظیفه ای که برعهده این شورا میباشد ، تهیه ، تنظیم و تصویب ماموریت ، هدف و سیستم نظام پیشنهاد می باشد .

 

———————–

  • مشارکت در سازمانها – بابک اسماعیلی – مجله مدیریت دولتی
  • مشارکت از طریق ارائه پیشنهاد – حسین زارع – مجله مدیریت دولتی
  • مشارکت از طریق ارائه پیشنهاد – حسین زارع – مجله مدیریت دولتی

 

ب : کمیته اجرایی : که از دبیر اجرایی ، دونفر از مدیران منتخب شورای سیاستگذاری تشکیل میشود .

 

وظیفه کمیته اجرایی عبارتست از :

دریافت طرحها و پیشنهاد کارکنان و اعلام وصول آنها به افراد ، طبقه بندی پیشنهادها و ارائه آنها به کارشناسان – نظارت بر نحوه ارزیابی پیشنهادها ، مذاکره با پیشنهاد دهندگان برای تشریح یا تکمیل پیشنهاد ، تهیه و تنظیم فرمها ، دفاتر و منابع آماری و اطلاعات ، تصویب نوع و منبع پرداخت پاداش مادی به پیشنهاد دهندگان براساس دستورالعمل پرداخت پاداش . 2

 

وظایف گروه کارشناسی :

مطالعه قابلیت اجرایی پیشنهاد با در نظر داشتن امکانات شرکت

مطالعه مزایای روش پیشنهادی نسبت به روش قبل

مطالعه اندازه سرمایه گذاری مورد نیاز و تخمین سایر هزینه های مربوط و سودهای قابل  پیش بینی .

مطالعه پیشنهاد از ابعاد کیفی و ذکر کلیه نتایج مستقیم و غیرمستقیم حامل .

 

روش کار نظام پیشنهادها در نحوه اجرا :

فرمهای پیشنهادی از طریق دبیرخانه کمیته اجرایی در بین واحدهای سازمان به روشهای گوناگون توزیع میشود .

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از تشکیل هر دفتر اقتصادی :

میتواند موارد زیر باشد :

الف : بدست آوردن سود حداکثر و بطور مستمر و در زمان طولانی

ب – بدست آوردن سهم شایسته ای از بازار مربوطه نسبت به رقیبان در یک رشته صنعت یا در یک منطقه ومحدوده معین و یا حتی در خارج آن محدوده مورد فعالیت

یک شرکت یا سازمان برای بدست آوردن سود از فعالیت اقتصادی خود ، بایستی هزینه های هنگفت مالی و انسانی را متحمل گردد تا بتواند در طی چند سال ( که البته بسته به نوع فعالیت دارد ) به نقطه سربه سری فعالیت مربوط دست پیدا کند .

داشتن هزینه های ثابت هنگفت تا رسیدن به سودآوری و نقطه سربه سری ، شرکتها را وادار نمود تا به یک سری فعالیتها و برنامه ریزیها و تصمیماتی دست بزنند که علاوه بر پرداخت و جبران هزینه های هنگفت ثابت و متغیر شرکت را به سودآوری نیز برسانند .

ازطرفی سودآوری شرکت ارتباط مستقیمی با طول عمرآن دادر . یعنی اینکه هرچه شرکت سودآورتر باشد ، چرخه و دوره عمر آن بیشتر و طولانی تر می باشد و نیز طول عمر یک بنگاه اقتصادی نیز خود باعث می گردد تا شرکت به سودآوری دست پیدا کند .