دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

قسمتی از متن پایان نامه :

وحدت رفتار و مفهوم خویشتن

چگونه می‌توان ماهیت یکپارچه ی بسیاری از رفتار‌ها را توجیه نمود، یعنی این واقعیت را که رفتارهای ما معمولا دارای الگو و ساختار می باشد و به صورت تصادفی و بدون نظم بروز نمی‌کند اکثر روان شناسان بر این باورند که نه تنها رفتار بشر از فعالیت بخش‌های خاص ناشی می گردد بلکه ارتباط این بخش‌ها با یکدیگر نیز به رفتار جهت می‌دهد. اینکه رفتار بشر گاهی در هم ریخته و ناهماهنگ می باشد می‌توان شک نمود که اشکال عمده ای هست چیزی که به رفتار یکپارچگی می‌دهد خویشتن می باشد، مفهوم خویشتن به گونه سنتی به سه دلیل مورد تاکید قرار گرفته می باشد:

اول اینکه آگاهی از خویشتن نشان دهنده ی جنبه مهمی‌از تجربه ی پدیدار شناختی یا ذهنی بشر می باشد

دوم اینکه تعداد قابل توجهی از تحقیقات نشان می‌دهد که چگونگی احساس بشر از خود در بسیاری از جایگاه‌ها بر رفتار او اثر می‌گذارد

سوم اینکه مفهوم خویشتن برای اظهار جنبه‌های سازمان یافته و درهم تنیده کنش شخصیت به کار رفته می باشد. نظریه پردازان معروفی زیرا “گوردون آلپورت” عقیده دارند که به دلیل عدم کاربرد مفهوم خویشتن، کوشش‌های بسیاری از روانشناسان در تبیین یکپارچگی، سازماندهی و یگانگی بشر بی ثمر مانده می باشد. هر نظریه پرداز در غیاب مفهوم خویشتن ناچار می باشد مفهوم دیگری را بپرورد که جنبه‌های در هم تنیده ی کنش بشر را اظهار کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- تعیین تیپهای شخصیتی مدیران ابتدایی ناحیه 5 مشهد

2- شناسایی و تعیین اندازه تاثیر مدیران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- تعیین ارتباط بین تیپهای شخصیتی و تاثیر مدیران مدارس ابتدایی.

4- کمک به غنی کردن پژوهشهای داخلی در این زمینه