عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- تعیین تیپهای شخصیتی مدیران ابتدایی ناحیه 5 مشهد

2- شناسایی و تعیین اندازه تاثیر مدیران

3- تعیین ارتباط بین تیپهای شخصیتی و تاثیر مدیران مدارس ابتدایی.

4- کمک به غنی کردن پژوهشهای داخلی در این زمینه

 

1-5- فرضیه‌های پژوهش

فرضیه ی اصلی: بین تیپهای شخصیتی مدیران و تاثیر آنها ارتباط معنی دار هست

فرضیه‌های فرعی:

-مدیرانی که دارای تیپ شخصیتی (ESTJ) هستند از تاثیر بالایی برخوردارند.

-مدیرانی که دارای تیپ شخصیتی (ISTJ) هستند از تاثیر بالایی برخوردارند.

-مدیرانی که دارای تیپ شخصیتی (ESTP) هستند از تاثیر متوسط برخوردارند.

-مدیرانی که دارای تیپ شخصیتی (ISTP) هستند از تاثیر پایین برخوردارند.

1-6- متغیرها و تعاریف آنها

متغیر مستقل: در این پژوهش متغیر مستقل عبارتست از تیپهای شخصیتی مدیران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

متغیر وابسته: در این پژوهش متغیر وابسته عبارتست از تاثیر مدیران

متغیر تعدیل کننده: در این پژوهش متغیر تعدیل کننده عبارتست از اندازه تحصیلات، جنسیت،رشته تحصیلی

متغیر کنترل کننده: در این پژوهش متغیر کنترل کننده عبارتست از مقطع آموزشی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- تعیین تیپهای شخصیتی مدیران ابتدایی ناحیه 5 مشهد

2- شناسایی و تعیین اندازه تاثیر مدیران

3- تعیین ارتباط بین تیپهای شخصیتی و تاثیر مدیران مدارس ابتدایی.

4- کمک به غنی کردن پژوهشهای داخلی در این زمینه

 

مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان