دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

قسمتی از متن پایان نامه :

1 مقدمه

هدف از این پژوهش برقراری ارتباط بین متغیر مستقل یعنی تیپ‌های شخصیتی و متغیر وابسته یعنی تاثیر می‌باشد، پس پژوهش ازنوع همبستگی می باشد ماهیت مطالعاتی این پژوهش توصیفی و استنباطی می باشد زیرا هدف هر مطالعه توصیفی عبارتست از تشریح جنبه‌هایی از پدیده ای مورد نظر پژوهشگر و هدف مطالعات استنباطی تعمیم نتایج می باشد. همچنین زیرا در این پژوهش کوشش شده روابط بین متغیرهای وابسته ومستقل تحلیل گردد ماهیت تحلیلی دارد. نوع پژوهش میدانی می باشد زیرا که در سازمان مدرسه انجام می‌گیرد و به مطالعه نگرشها و رفتار افراد در محیط کار واقعی شان پرداخته می باشد. متغیرها نه کنترل شده می باشد نه دستکاری و هیچ محیط ساختگی ایجاد نشده می باشد، افق زمانی این پژوهش سال تحصیلی 85-84 بود و از آنجا که این پژوهش در پی تکمیل پژوهش دیگری نیست سرشتی مقطعی دارد (شیرازی 1374).زیرا پژوهشگر کوشش دارد به مطالعه ارتباط بین تیپهای شخصیتی و تاثیر مدیران بپردازد لذا واحد تحلیل هر یک از مدیران مدارس می‌باشد.

3-2 روش اجرای پژوهش

جامعه آماری را می‌توان اینگونه تعریف نمود: در هر مطالعه آماری، جامعه گردایه عناصری می باشد که می‌خواهیم درمورد آن استنباط به اقدام آوریم و نمونه بخش از جامعه تحت مطالعه می باشد که با روشی از پیش تعیین شده انتخاب می گردد به قسمی که می‌توان از این بخش، با در نظر داشتن روش انتخاب، استنباط‌هایی درمورد کل جامعه انجام داد.

(عمیدی، 1378، ص 10)(حمیدی،1383)

لذا با در نظر داشتن قلمرو زمانی و مکانی پژوهش جامعه آماری شامل سه جامعه مدیران اولیاء و مربیان و دانش آموزان در مدارس ابتدائی دخترانه و پسرانه اعم از دولتی و غیر دولتی در ناحیه 5 آموزش و پرورش می‌باشد که تعداد آنها در سال تحصیلی 84-85 طبق گزارش واحد آموزش 104 مدرسه می‌باشد زیرا نماینده معلمین را معرف معلمان و نماینده انجمن و اولیاء معرف انجمن و اولیاء و نماینده دانش آموزان را نماینده دانش ‌آموزان می‌دانستیم لذا در هر مدرسه نمایندگان به پرسشنامه‌های ما پاسخ دادند.

واحد نمونه: با در نظر داشتن اهداف پژوهش هر واحد نمونه مدیر یک مدرسه می‌باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- تعیین تیپهای شخصیتی مدیران ابتدایی ناحیه 5 مشهد

2- شناسایی و تعیین اندازه تاثیر مدیران

3- تعیین ارتباط بین تیپهای شخصیتی و تاثیر مدیران مدارس ابتدایی.

4- کمک به غنی کردن پژوهشهای داخلی در این زمینه