عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1       الگوهای ارزیابی عملکرد سازمانها

امروزه الگوها و روشهای متنوعی برای بهبود عملکرد سازمان ها ارائه شده می باشد. با وجود هدف مشترک در بهبود عملکرد سازمان ها ، از یک طرف به دلیل تنوع زیاد روشهای مذکور موجب سردرگمی در بهره گیری از هر یک از آنها شده می باشد و از طرف دیگر به دلیل افزایش رقابت و ضرورت بهبود مستمر به الزامی حیاتی در جهت بقاء و بالندگی سازمان ها تبدیل شده می باشد. برای دستیابی به ویژگیهای فوق ، الگوهای مختلفی در جهت تعالی سازمانی ارائه شده می باشد که دارای مشترکات زیادی بوده و در پاره ای موارد با یکدیگر تفاوت دارند. در پاره ای از مواقع نیز می توان از آنها به عنوان مکمل یکدیگر بهره گیری نمود.این الگوها بر اساس پارادایم های تصریح شده یا به تحلیل فرآیندهای داخلی یا به تعاملات برون سازمانی یا به ترکیبی از آنها تصریح می کنند. در این مرحله و قبل از وارد شدن به الگوهای مطرح آغاز به تشریح این دسته بندی پرداخته می گردد.

1-1-1-1                 مدل های مبتنی بر زمان و هزینه

این سیستم های سنجش عملکرد با بهره گیری از شاخص های مالی و اقتصادی و سیستم های حسابداری مدیریت به ارزیابی سازمان ها پرداخته و در شرایط و جایگاه ها مختلف از اصول ثابتی در ارزیابی بهره گیری می برد.

1-1-1-2                ترازیابی [1]

این دسته از روشها سازمان را در بهره گیری از ایده های برون سازمانی یاری می کند. ترازیابی ابزار مؤثری برای یادگیری از تجربیات موفق دیگران می باشد . سازمان های متعالی همواره عملکرد خویش را با بهره گیری از عملکردهای موفق دیگران مورد ارزیابی قرار می دهند و بر اساس این سنجش به پیش بینی فرصتهای بهبود می پردازند. این مقایسه می تواند در زمینه استراتژیها، فرآیندها، نحوه ارتباط و تعاملات درون سازمانی و یا برون سازمانی انجام گیرد. ترازیابی ممکن می باشد در داخل یک سازمان و بین چند فرآیند انجام گردد .

[1] Benchmarking

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1       اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش ارائه یک متدلوژی برای ارزیابی عملکرد کارکنان بخش های مختلف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد که شاخص ها ی لازم به مقصود رتبه بندی این بخش ها جهت تخصیص درست منابع، اصلاح سیستم پاداش ،تخصیص بهینه پاداش و امکانات ، ارزیابی کارکنان و مدیران در بخش های مختلف می باشد.

  • هدف اصلی

ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد نظام جدید ارزیابی عملکرد کارکنان دولت.

  • اهداف فرعی
  1. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “عملکردی” .
  2. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “توسعه ای” .
  3. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “رفتاری” .
  4. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “کارآفرینی، پیشنهاد و تشویقها” .
  5. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “امتیازات ویژه” .