دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه روان پویشی[1] فروید(روانکاوی در شخصیت):

از نظر فروید غرایز عناصر اصلی شخصیت هستند، نیروهای برانگیزنده ای که رفتار را سوق می‌دهند و جهت آن را تعیین می‌کنند، غرایز شکلی از انرژی هستند، انرژی فیزیولوژیکی تغییر شکل یافته ای که نیازهای بدن را به امیال ذهنی پیوند می‌دهد، محرکهای این غرایز درونی هستندو این ذهن می باشد که انرژی بدنی را به میل تبدیل می کند، ما همیشه مقدار خاصی از تنش غریزی را تجربه می‌کنیم مردم ممکن می باشد راههای مختلفی برای بر طرف کردن نیازهایشان را انتخاب کنند برای مثال ممکن می باشد سائق جنسی به وسیله ی رفتار دگر خواهی جنسی، هم جنس خواهی یا رفتار خود انگیزی جنسی  ارضا گردد او معتقد بود که انرژی روانی می‌تواند به هدفهای جانشین جابه جا گردد و این جابه جایی در تعیین شخصیت فرد اهمیت ویژه ای دارد.

 

2-5-4 سطوح شخصیت: هشیار[2]، نیمه هشیار[3] و ناهشیار[4]

طرح اولیه ی فروید شخصیت را به سه سطح تقسیم نمود: هشیار، نیمه هشیار و ناهشیار

هشیار شامل تمام احساسها و تجربه‌هایی می باشد که در هر لحظه ی معین از آنها آگاهیم مثل لمس کردن خودکار. فروید هشیار را جنبه ی محدودی از شخصیت می‌دانست و در تشبیه ذهنی ذهن به کوه نحوه یخ هشیار را بخش بالای سطح آب می‌دانست یعنی نوک کوه یخی مهمتر از آن به نظر فروید، ناهشیار می‌باشد که بخش بزرگتر و نادیدنی زیر سطح آب می باشد که نظریه روان کاوی بر این بخش تمرکز دارد. اعماق وسیع و تاریک آن، جایگاه غرایز می باشد. ناهشیار شامل نیروی سوق دهنده ی عمده در پشت کل رفتار می باشد و مخزن نیروهایی می باشد که نمی‌توانیم آنها را ببینیم یا کنترل کنیم.

نیمه هشیار بین این دو سطح قرار می‌گیرد. نیمه هشیار، مخزن خاطرات، ادراک‌ها و افکاری می باشد که ما در لحظه به صورت هشیار از آنها آگاه نیستیم اما می‌توانیم آنها را به راحتی به هشیاری فرا خوانیم.

[1] -Psycho dynamic

[2] – conscius

[3] -pre conscius

[4] – unconscius

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- تعیین تیپهای شخصیتی مدیران ابتدایی ناحیه 5 مشهد

2- شناسایی و تعیین اندازه تاثیر مدیران

3- تعیین ارتباط بین تیپهای شخصیتی و تاثیر مدیران مدارس ابتدایی.

4- کمک به غنی کردن پژوهشهای داخلی در این زمینه