دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

  • روش تحلیل ذی نفعان[1]

طراحی سیستم ارزیابی عملکرد با شناخت اهداف و راهبرد های سازمان شروع می گردد و به همین دلیل می باشد که مدل کارت امتیازدهی متوازن، طراحی سیستم ارزیابی عملکرد را با این سوال شروع می کند که : »خواسته های سهامداران ما چیست ؟«.در واقع مدل کارت امتیازدهی متوازن به گونه ضمنی فرض می کند که تنها سهامداران هستند که بر اهداف سازمان اثر گذارند و دیگر ذی نفعان در تعیین اهداف نقشی ندارند. به اظهار دیگر، این مدل تاثیر دیگر ذی نفعان بر سازمان را نادیده گرفته می باشد. بی توجهی به تفاوت های اثرگذاری ذی نفعان مختلف در محیط های مختلف یکی از علت های اساسی عدم موفقیت بعضی شرکت های بزرگ در بهره گیری از این مدل می باشد.

این مدل که توسط دکتر لی[2]   ارائه گردیده می باشد، ذی نفعان را به دو گروه دسته بندی می کند: ذی نفعان کلیدی و غیر کلیدی. ذی نفعان کلیدی بر سازمان کنترل مستقیم دارند و خواسته های آنها در اهداف سازمان متبلور می گردد(مانند سهامداران)و ذینفعان غیرکلی دی از مکانیسم های خارجی نظیر بازار و فرهنگ برای حفظ منافع خود بهره گیری می کنند و در هدفگذاری اثرگذار نیستند(مانند مشتریان).

اهداف سازمان نمایانگر انتظارات و تمایلات ذی نفعان کلیدی می باشد. ذی نفعان کلیدی تمام قدرت را از طریق ساختار حاکمیت سازمان برای هدفگذاری اعمال می کنند ؛ و ذینفعان غیر کلیدی چندان در هدفگذاری قدرتمند نیستند، در عوض از طریق مکانیسم های خارجی بر روی راهبرد های سازمان اثر گذارند و از این طریق چگونگی رسیدن به اهداف با در نظر داشتن محیط خارجی را مشخص می کنند. لذا سیستم ارزیابی عملکرد از راهبرد ها شروع شده و به عنوان پلی بین رفتار مدیران و انتظارات ذی نفعان اقدام می کند.

  • نظام مدیریت بر مبنای هدف (MBO)[3]

فلسفه MBO و زمینه پیدایش آن بر این اساس می باشد که در ارزشیابی های افراد، به جای ارزشیابی ویژگی های مشخص و رفتاری آنها، عملکرد آنها بر اساس اندازه دستیابی به اهدافی که تعیین شده می باشد مورد ارزیابی قرار گیرد. در MBO  آغاز اهداف کلان سازمان تعیین می شوند و سپس با بحث و مذاکره مدیران سطوح مختلف و نهایتاً کارکنان، این اهداف کلان به اهداف خرد تبدیل می گردند و در انتها به همان سازمان سرایت می کنند. در نهایت نیز افراد بر اساس اندازه تحقق اهداف خرد تعیین شده و بدون در نظر داشتن چگونگی تحقق آن ارزیابی می شوند. ویژگیهای MBO را می توان این چنین برشمرد:

  • MBO بیشتر یک نظام مدیریت نتیجه گرا می باشد نه مدیریت روندگرا.

[1] Stok Holder

[2] Lee

[3] Management By Objectives

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1       اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف از این پژوهش ارائه یک متدلوژی برای ارزیابی عملکرد کارکنان بخش های مختلف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد که شاخص ها ی لازم به مقصود رتبه بندی این بخش ها جهت تخصیص درست منابع، اصلاح سیستم پاداش ،تخصیص بهینه پاداش و امکانات ، ارزیابی کارکنان و مدیران در بخش های مختلف می باشد.

  • هدف اصلی

ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد نظام جدید ارزیابی عملکرد کارکنان دولت.

  • اهداف فرعی
  1. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “عملکردی” .
  2. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “توسعه ای” .
  3. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “رفتاری” .
  4. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “کارآفرینی، پیشنهاد و تشویقها” .
  5. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “امتیازات ویژه” .