عنوان کامل پایان نامه :

 تعریف استراتژی و پیدایش آن

قسمتی از متن پایان نامه :

ملاحظات و پیش بینی های سیاسی داخل موسسه :

برای تبیین پیرامون این موضوع از بحث قدرت و تاثیر آن بر انتخاب استراتژی صحبت میکنیم در مطالعات رفتار سازمانی به مطالعه جایگاههای قدرت در سازمانها میپردازیم که آیا این قدرتها در موسسه بصورت رسمی هستند ؟  ویا اینکه چگونه میتوان از هنجارهای غیر رسمی بر قدرت سازمان و ساختار رسمی افزود ؟

یکی دیگر از عواملی که در انتخاب و اجرای استراتژی موثر می باشد اندازه قدرتی می باشد که در انتخاب استراتژی خاص ایفای تأثیر می ‌کند وجود قدرت سازمانی برای پیشبرد منافع سازمانی و فردی موثر میباشد .

(( از منابع اصلی قدرت در موسسات یکی : مدیران اجرایی عالی هستند . مدیران عالی اجرایی همیشه نیروی مسلط در انتخاب استراتژی ها هستند . هنگامیکه مدیران ارش اجرایی تمایل خود را به انتخاب استراتژی مشخصی نشان میدهد دیگران نیز آن نوع استراتژی را بر میگزینند .)) 2

———————–

  • مجله تدبیر شماره 121
  • خلیلی – مهراب – برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک – فصل چهارم
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یکی دیگر از منابع قدرت در سازمان وجود ائتلافات گروهی می باشد منافع متقابل در یک موسسه فعالیت یک یا چند گروه را برای ائتلاف به همه نزدیک می ‌کند تا جایگاه خود را در انتخاب موضوعات اساسی یک استراتژی منعکس سازند . یک مطالعه در مورد تاثیر قدرت در سازمان نشان داده می باشد که مدیران کوشش میکنند قضاوت بر مبنای قدرت را بر تجزیه تحلیل سیستماتیک ترجیح دهند .

 

5- ملاحظات زمانی و موقعیتی :

یکی از عواملی که بر انتخاب و اجرای استراتژی موثر میباشد : عامل زمانی و موقعیتی می باشد از این منظر انتخاب و اجرای استراتژی ممکن می باشد در یک موقعیتی مطلوب و موثر بر رشد سازمانی باشد و از طرف دیگر در موقعیتی دیگر انتخاب و اجرای همان نوع استراتژی ممکن می باشد برای موسسه فاجعه آمیز باشد . این استراتژی بایستی مطابق با زمان و جایگاه محیطی باشد از دیگر جنبه های موثر بر بعد زمان ، انتخاب های جایگزین استراتژی در جایگاه زمانی میباشد .

 

6- واکنشهای رقابتی در یک رشته صنعت :

در انتخاب استراتژی بایددرعمل کردن رقبا و جهت گیری و سمت و سوی فعالیت آنها تجزیه و تحلیل نموده و سپس متناسب با آن برای ایجاد برتری رقابت نمود .

 

7- رویکرد اقتضایی در انتخاب استراتژی :

از آنجا که موقعیتهای محیطی موسسه درآینده نامعلوم می باشد و با در نظر داشتن پیچیدگی آن هرگونه تغییر محیطی بایستی در استراتژی موسسه لحاظ گردد تا با بهره گیری از تغییرات محیطی و موقعیتی موسسه بتواند به راه خود ادامه دهد ، اختصار در انتخاب و تدوین استراتژی خاص بایستی تغییرات محیطی و زمانی رقباء سیاست دولت و بطوکلی تجزیه و تحلیل کلی دوباره صورت گیرد .

در این فصل به تدوین و انتخاب استراتژی موثر و تدوین آن برای موسسه میپردازیم .

برای انتخاب استراتژی دو نوع تجزیه و تحلیل هست :

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از تشکیل هر دفتر اقتصادی :

میتواند موارد زیر باشد :

الف : بدست آوردن سود حداکثر و بطور مستمر و در زمان طولانی

ب – بدست آوردن سهم شایسته ای از بازار مربوطه نسبت به رقیبان در یک رشته صنعت یا در یک منطقه ومحدوده معین و یا حتی در خارج آن محدوده مورد فعالیت

یک شرکت یا سازمان برای بدست آوردن سود از فعالیت اقتصادی خود ، بایستی هزینه های هنگفت مالی و انسانی را متحمل گردد تا بتواند در طی چند سال ( که البته بسته به نوع فعالیت دارد ) به نقطه سربه سری فعالیت مربوط دست پیدا کند .

داشتن هزینه های ثابت هنگفت تا رسیدن به سودآوری و نقطه سربه سری ، شرکتها را وادار نمود تا به یک سری فعالیتها و برنامه ریزیها و تصمیماتی دست بزنند که علاوه بر پرداخت و جبران هزینه های هنگفت ثابت و متغیر شرکت را به سودآوری نیز برسانند .

ازطرفی سودآوری شرکت ارتباط مستقیمی با طول عمرآن دادر . یعنی اینکه هرچه شرکت سودآورتر باشد ، چرخه و دوره عمر آن بیشتر و طولانی تر می باشد و نیز طول عمر یک بنگاه اقتصادی نیز خود باعث می گردد تا شرکت به سودآوری دست پیدا کند .