عنوان کامل پایان نامه :

 تعریف استراتژی و پیدایش آن

قسمتی از متن پایان نامه :

: نگرشها و برخوردهای مختلف سازمانها با مشارکت :

در طی سالهای اخیر توجه بسیاری از مدیران نسبت به مشارکت کارکنان در سازمانها تغییر یافته می باشد .

اما بطور کلی سه توجه برای برخورد با مشارکت در سازمانها هست :

 

 

1) سازمان بعنوان ابزار :

در این نوع سازمان مالک و مدیر یک نفر بوده و سازمان و اجزای آن ، مانند یک ماشین اقدام کرده و به سود آوری مالک کمک میکنند .

 

 

2) سازمان بعنوان یک موجود زنده :

مالکیت از مدیر جدا گردیده و توسعه سازی می باشد که دارای تأثیر میباشند .

 

3) سازمان بعنوان یک نظام اجتماعی ، کارکنان ومدیران بعنوان گروههای ذینفع اصلی و سهامداران …. همگی در رشد و بقاء سازمانی مشارکت دارند .

عمده علت های اساسی طرفداری از مشارکت کارکنان در تصمیم گیریهای مدیریت :

الف : تاثیرات مثبت و شگرفی که در روحیه کارکنان بواسطه تکریم به عقاید و نظرات و افکارشان برجای میگذارد .

ب : وسیله ای مناسب و معقول می باشد برای برقراری ارتباط مفید و موثر و همیشگی و پیوسته بین کارکنان و مدیریت بوده و تصویب طرحها و روشها را میسر سازد .

ج : در راستای تحقق اهداف فرد و سازمان ایجاد انگیزه های قوی می نماید .

 

اما مشارکت در سازمان خود به سه بخش:  عدم مشارکت ، مشارکت جویی و مشارکت کامل تقسیم میگردد .مشارکت در مدیریت عبارتست از (( ایفای تأثیر از طریق اظهار نظر ، ارائه پیشنهاد ، تصمیم همراه مشورت ، قبول مسئولیت در زمینه فعالیتهای سازمان ، انتخاب نوع کار، بهبود و توسعه کار و توزیع دستآوردهای حاصله )) (1) و یا آنکه مدیریت مشارکتی عبارتست از مجموعه گردش کار وعملیاتی که تمام کارکنان و زیردستان یک سازمان را در طریقه تصمیم گیریهای مربوط به آن سازمان دخالت داده و شرکت میسازد . تاکید اصلی این نوع مدیریت بر همکاری و مشارکت علاقه مندانه و داوطلبانه عموم افراد استوار می باشد و میخواهد از ایده ها و نظرات و ابتکارات آنها در حل معضلات و مسائل سازمانی بهره گیری کند (( براساس فرآیند این مدیریت بر مبنای تقسیم اختیارات بین مدیریت و کارکنان استوار    می باشد ))2

—————————

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مشارکت به چه معنی می باشد – دکتر محمد علی طوسی – مجله مدیریت دولتی
  • پیشنهادها جهت افزای بهره وری – صدرالله البرزی – مجله مدیریت دولتی

 

اما آثار و پیامدهای مشارکت کارکنان در اهداف سازمانی :

  • پذیرش و دگرگونی
  • تعهد و دلبستگی به اهداف سازمانی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از تشکیل هر دفتر اقتصادی :

میتواند موارد زیر باشد :

الف : بدست آوردن سود حداکثر و بطور مستمر و در زمان طولانی

ب – بدست آوردن سهم شایسته ای از بازار مربوطه نسبت به رقیبان در یک رشته صنعت یا در یک منطقه ومحدوده معین و یا حتی در خارج آن محدوده مورد فعالیت

یک شرکت یا سازمان برای بدست آوردن سود از فعالیت اقتصادی خود ، بایستی هزینه های هنگفت مالی و انسانی را متحمل گردد تا بتواند در طی چند سال ( که البته بسته به نوع فعالیت دارد ) به نقطه سربه سری فعالیت مربوط دست پیدا کند .

داشتن هزینه های ثابت هنگفت تا رسیدن به سودآوری و نقطه سربه سری ، شرکتها را وادار نمود تا به یک سری فعالیتها و برنامه ریزیها و تصمیماتی دست بزنند که علاوه بر پرداخت و جبران هزینه های هنگفت ثابت و متغیر شرکت را به سودآوری نیز برسانند .

ازطرفی سودآوری شرکت ارتباط مستقیمی با طول عمرآن دادر . یعنی اینکه هرچه شرکت سودآورتر باشد ، چرخه و دوره عمر آن بیشتر و طولانی تر می باشد و نیز طول عمر یک بنگاه اقتصادی نیز خود باعث می گردد تا شرکت به سودآوری دست پیدا کند .