عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2. اختصار یافته ­ها و نتایج پژوهش

اختصار یافته­ها و نتایج پژوهش در جدول (5-1) ارائه شده می باشد. نتایج آزمون آماری فرضیه­های پژوهشی، حاکی از قبول فرضیه اصلی و دو فرض فرعی پژوهش می­باشد. جهت مطالعه هر یک از فرضیه­ها، مدل رگرسیون خطی پژوهش بر اساس هر یک از متغیرهای وابسته مورد آزمون قرار گرفته می باشد.

نتایج مدل رگرسیون خطی پژوهش برای هر یک از متغیرهای وابسته نشان می­دهد که ضریب بتای ارتباط بین عدم تقارن زمانی سود و نسبت (P/B) اول دوره در مدل،  (PB*R*Dr)× ، ارتباط منفی و معنی­داری هست که این نتایج فرض اصلی پژوهش یعنی ارتباط منفی و معنی­داری بین عدم تقارن زمانی سود در واکنش به اخبار با نسبت (P/B) اول دوره هست.

در مورد فرضیه­ های فرعی پژوهش نیز مدل رگرسیون خطی پژوهش را برای هر یک از متغیرهای مورد نظر یعنی جریان وجه نقد عملیاتی و اقلام تعهدی مورد آزمون قرار دادیم، زیرا ما علت وجود ارتباط منفی بین سود و نسبت (P/B) را به 2 جزء اصلی تشکیل­دهنده سود یعنی اقلام نقدی و اقلام تعهدی (بخش غیرنقدی) سود بسط داده و 2 فرض فرعی زیر را مطرح نمودیم:

فرضیه فرعی اول: بین واکنش اقلام تعهدی به عنوان متغیر وابسته نسبت به اخبار خوب و بد با نسبت (P/B) اول دوره ارتباط معنی­داری هست.

فرضیه فرعی دوم: بین واکنش اقلام جریان وجه نقد عملیاتی به عنوان متغیر وابسته نسبت به اخبار خوب و بد با نسبت (P/B) اول دوره ارتباط معنی­داری وجود ندارد.

پس برای آزمون هر یک از فرضیات فرعی فوق ما مدل پژوهشی را با در نظر گرفتن هر یک از این اقلام بعنوان متغیر وابسته اجرا و مطالعه نمودیم که در نتیجه ضریب (b7) یعنی بقای ارتباط عدم تقارن زمانی اقلام تعهدی و نسبت (P/B) اول دوره در مدل (PB*R*Dr)it بطور معنی­داری منفی می­باشد و این نتیجه باعث قبول فرضیه فرعی اول می­گردد. همچنین ضریب بتای ارتباط بین عدم تقارن زمانی اقلام جریان وجه نقد عملیاتی و نسبت (P/B) اول دوره در مدل (PB.R.Dr)it که همان (b7) در مدل مذکور می­باشد، نشان می­دهد که این مقدار از لحاظ معنی داری در سطح اطمینان 95% بی­معنی می­باشد. این نتیجه باعث رد وجود ارتباط معنی­دار بین جریان وجه نقد عملیاتی و نسبت (P/B) اول دوره می­گردد یعنی فرضیه فرعی دوم عدم وجود ارتباط معنی دار مورد قبول قرار می­گیرد.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

با وجود اینکه در سال­های اخیر تحقیقات زیادی با محوریت موضوع محافظه­کاری در سراسر جهان انجام شده می باشد و این اصل محدودکننده حسابداری را از زوایا و جنبه­های مختلفی مورد مطالعه قرار داده­اند، اما با این حال علیرغم پتانسیل بالای این موضوع برای انجام تحقیقات علمی، تا­کنون در کشور ما در این زمینه تحقیقات کاملی صورت نگرفته می باشد و جای خالی مطالعه بعضی جوانب این موضوع در میان تحقیقات علمی رشته حسابداری در محافل دانشگاهی و حرفه­ای محسوس می­باشد. در این پژوهش کوشش شده می باشد که با محوریت موضوع محافظه­کاری، دریچه تازه-ای برای انجام تحقیقات دیگر در این زمینه گشوده گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف این پژوهش مرور دو دیدگاه و معیار ارزیابی محافظه ­کاری، 1) معیار عدم تقارن زمانی سود و 2) نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتر آن و مطالعه ارتباط میان این دو می باشد.

ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید