ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-2-4. معیارهای ارزیابی محافظه کاری

محققان از سه نوع معیار، به مقصود ارزیابی محافظه کاری بهره گیری می­کنند:

1) معیارهای خالص دارایی­ها.[1]

2) معیارهای سود و اقلام تعهدی.[2]

3) معیارهای ارتباط سود و بازده سهام.[3]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تمام این معیارها با تکیه بر اثر عدم تقارن زمانی محافظه کاری در شناسایی سودها و زیان­ها می-­باشند .(Watts, 2003b, 288)

2-1-2-4-1. معیارهای خالص دارایی­ ها

اگر چه ارزش­های بازار دارایی­ها و بدهی­ها که خالص دارایی­ها را تشکیل می­دهند، در هر دوره تغییر می­کنند، اما همه این تغییرات در حساب­ها و گزارش­های مالی منعکس نمی­گردد. بر اساس محافظه کاری، افزایش در ارزش دارایی­هایی (سودهایی) که به اندازه کافی تأییدپذیر نباشند، ثبت نمی­گردد، در حالی که کاهش در ارزش دارایی­ها (سودها)، با همان درجه از تأییدپذیری ثبت می-­گردد. در نتیجه خالص دارایی­ها کمتر از ارزش بازارشان ارائه می­شوند. محققان برای برآورد این ارائه کمتر از واقع، از مدل­های ارزیابی سهام واحدهای تجاری و یا نسبت ارزش دفتری خالص دارایی­ها به ارزش سهامشان (نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار)[4] بهره گیری می­کنند. مدل­های ارزیابی فلتهام و اولسون (1996 و 1995) معمولاً برای برآورد ارزیابی کمتر از واقع خالص دارایی­ها به کار برده می-­گردد. این مدل ها شامل پارامترهایی می باشد که درجه­ای از ارائه کمتر از واقع دارایی های عملیاتی را بر پایه این فرض که استهلاک حسابداری بیشتر از استهلاک اقتصادی می باشد، منعکس می­کنند                           .(Watts, 2003b, 288)

فلتهام و اولسون (1995) محافظه کاری را به صورت زیر تعریف می کنند:

0                                                                                    > [Pt+τ-BVt+τ] Et

به طوری که

τ→∞

Et: امید ریاضی یا میانگین.

Pt: ارزش بازار سهام در تاریخ t.

BVt: ارزش دفتری سهام در تاریخ t.

τ: متغیری از صفر تا بینهایت.

بر اساس این مدل، محافظه کاری بیانگر وجود تداوم در تفاوت بین ارزش بازار سهام و ارزش دفتری آن می باشد. تفاوت بین ارزش دفتری و ارزش بازار سهام را معمولاً سرقفلی می­نامند. سه منبع مهم برای سرقفلی هست که عبارتند از: نخست، ارائه کمتر از واقع ارزش خالص دارایی­های موجود. دوم، وجود پروژه­های دارای خالص ارزش فعلی مثبت. سوم، وجود اختیارات واقعی یا فعالیت های سودآور آتی که شرکت ممکن می باشد، از آن ها برخوردار گردد .(Price, 2005, 10)

بیور و ریان (2000)، با بهره گیری از نسبت های ارزش دفتری به ارزش بازار و بر اساس این نظریه که، حسابداری محافظه کارانه مورد بهره گیری شرکت­ها، خالص دارایی­های کمتر و نسبت­های ارزش دفتری به ارزش بازار پایین­تری را گزارش می­کند، به اندازه­گیری محافظه­کاری پرداختند

(Beaver, Ryan, 2000, 127-148 ).

آن­ها دو منبع را برای نوسان نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار مشخص کردند و این دو منبع را تحت عنوان «جانبداری و تأخیر زمانی در ارزش دفتری»[5] معرفی کردند. آن­ها «جزء جانبداری»[6] را به عنوان «جزء پایدار»[7] و مرتبط با معیارهای محافظه کاری نشان دادند و از «جزء تأخیر زمانی»[8]، به عنوان «جزء ناپایدار»[9] که با معیارهای محافظه­کاری مرتبط نیست، یاد کردند(Beaver, Ryan, 2000, 127-148).

[1] – Net assets measures

[2] – Earnings and accrual measures

[3] – Earnings/ Stock returns relation measure

[4] – (BTM) Market Ratio – To – Book: نسبت ;(BTM) نسبت (BTM) عکس نسبت (MTB) می باشد. در واقع اگر معیار (BTM) کمتر از یک باشد نشانگر محافظه کاری بیشتر می باشد در حالی که هر چه معیار (MTB) بزرگتر از یک باشد بیانگر محافظه کاری بیشتر خواهد بود. از این رو، این دو در واقع معیار واحدی هستند و تنها در شکل و اظهار با هم تفاوت دارند. بعضی از محققان مانند واتز (2003)، بیور و ریان (2000) از (BTM) نام می برند و بعضی دیگر مانند رویچوداری و واتز (2006)، پرایس (2005) از (MTB) یاد می-­کنند. البته پای (2005) نیز از اصطلاح نسبت قیمت به ارزش دفتری (Price-to-Book ratio (P/B ratio)) بهره گیری می­کند که معادل همان نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (MTB) می باشد.

[5] – Bias and Lags in book value

[6] – Bias component

[7] – Persistent component

[8] – Lag component

[9] – Transitory

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

با وجود اینکه در سال­های اخیر تحقیقات زیادی با محوریت موضوع محافظه­کاری در سراسر جهان انجام شده می باشد و این اصل محدودکننده حسابداری را از زوایا و جنبه­های مختلفی مورد مطالعه قرار داده­اند، اما با این حال علیرغم پتانسیل بالای این موضوع برای انجام تحقیقات علمی، تا­کنون در کشور ما در این زمینه تحقیقات کاملی صورت نگرفته می باشد و جای خالی مطالعه بعضی جوانب این موضوع در میان تحقیقات علمی رشته حسابداری در محافل دانشگاهی و حرفه­ای محسوس می­باشد. در این پژوهش کوشش شده می باشد که با محوریت موضوع محافظه­کاری، دریچه تازه-ای برای انجام تحقیقات دیگر در این زمینه گشوده گردد.

هدف این پژوهش مرور دو دیدگاه و معیار ارزیابی محافظه ­کاری، 1) معیار عدم تقارن زمانی سود و 2) نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتر آن و مطالعه ارتباط میان این دو می باشد.

ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

پایان نامه - تز - رشته حسابداری