ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

5-3. تحلیل تطبیقی یافته ­ها

بر اساس مباحث طرح ­شده در فصل­ دوم و مبانی نظری پژوهشی و پیشینه پژوهش اظهار گردید که سود از لحاظ زمانی در واکنش به نوع اخبار دچار نوعی عدم تقارن می باشد که این عدم تقارن در اقدام به صورت شناسایی به موقع زیان­ها و به تعویق انداختن شناسایی سودها در طی دوره­های مالی مربوطه در صورت­های مالی نمایان می­گردد. باسو در سال (1997) این عدم تقارن در سود را از لحاظ آماری به صورت تفاضل بتای ارتباط بین اخبار خوب و بد اظهار نمود که در پژوهش باسو همواره (b1) اخبار بد بزرگتر از(b1) اخبار خوب بود و در نتیجه آن معیار () که به عنوان معیار محافظه­کاری شناخته می­گردید همواره بزرگتر از صفر بود (C­t > 0)، که این ارتباط از لحاظ سود و زیانی معیار محافظه­کارانه بودن سود اظهار گردید. در پژوهش حاضر با فرض تایید ادعای مدل باسو (1997) که از مدل «» بهره گیری نموده بود به مطالعه مدل پائه و والکر در سال (2005) پرداختیم و ارتباط محافظه کاری تراز­نامه­ای که در (P/B) خود را نشان می­دهد را با محافظه کاری سود و زیانی که در (Eps/P) مستتر می باشد و اجزای آن را در طی 10 سال دوره زمانی مورد آزمون پژوهش قرار دادیم.

همانگونه که پائه و والکر در سال (2005) اظهار نمودند که علت وجود ارتباط منفی بین صورت سود و زیان خالص و ترازنامه از لحاظ محافظه­کاری بایستی در درون ساختار و نوع اجزای تشکیل­دهنده سود مورد مطالعه قرار گیرد و با در نظر داشتن اینکه مبانی نظری پژوهش حاضر بر اساس پژوهش واتز (A2003) و پائه و والکر (2005) می­باشد، ما نیز در فرضیه فرعی خود علت وجود این ارتباط منفی را در اجزای تشکیل­دهنده سود مورد مطالعه قرار دادیم.

به تعبیری عدم تقارن زمانی سود بیانگر تفاوت سیستماتیک بین اخبار خوب و بد از «به هنگامی» و «پایداری» در سود ناشی می­گردد. به اظهار دیگر پایداری تغییرات منفی سود کمتر از پایداری تغییرات مثبت سود می باشد. همچنین ارتباط سود- بازده نسبتاً قوی­تر از ارتباط جریان وجه نقد- بازده به ازای اخبار بد در مقایسه با اخبار خوب می باشد. ما فرض نمودیم که اقلام تعهدی کل موجب ایجاد این عدم تقارن زمانی در سود شده می باشد و این عدم تقارن با وجود جریانات وجه نقد عملیاتی کاهش خواهد پیدا نمود، زیرا اقلام تعهدی کل تغییرات منفی در سود را در دوره­های بعد سریعتر از تغییرات مثبت برگشت خواهند داد. به بیانی دیگر پس از یک دوره خوش­خبر، اقلام تعهدی باعث ایجاد ثبات و پایدرای در فرآیند گزارشگری سود می­گردد، پس تغییرات مثبت در اقلام تعهدی کل در دوره­های بعد کمتر قابل­برگشت هستند. اما پس از یک دروه بدخبر اقلام تعهدی باعث ایجاد به­هنگامی در فرآیند گزارشگری سود می­شوند، پس تغییرات منفی در اقلام تعهدی کل در دوره­های بعد سریعتر برگشت داده می­شوند. این عدم تقارن در برگشت اقلام تعهدی کل، منجر به ایجاد ماهیت نامتقارن در فرآیند گزارشگری سود می­گردد، زیرا اقلام تشکیل­دهنده سود به غیر از اقلام تعهدی و جریان وجه نقد عملیاتی، دارای ماهیت متقارن در برگشت سود می­باشند.

پس اگر شرکتی اخبار بدی را در دوره جاری دریافت نماید، بخش اعظمی از آن اخبار در همان دوره شناسایی شده و منعکس می­گردد اما اگر شرکتی در دوره جاری اخبار خوبی را دریافت کند، شناسایی و انعکاس آن اخبار در دوره­ جاری نسبت به حالت اخبار بد بسیار کمتر و یا اصلاً صورت نمی­گیرد. از این رو می­توان اظهار نمود که سود خالص دوره جاری به گونه قدرتمندی با اخبار بد همان دوره همبسته می­باشد اما این همبستگی با اخبار خوب همان دوره بسیار کم­تر می­باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

با وجود اینکه در سال­های اخیر تحقیقات زیادی با محوریت موضوع محافظه­کاری در سراسر جهان انجام شده می باشد و این اصل محدودکننده حسابداری را از زوایا و جنبه­های مختلفی مورد مطالعه قرار داده­اند، اما با این حال علیرغم پتانسیل بالای این موضوع برای انجام تحقیقات علمی، تا­کنون در کشور ما در این زمینه تحقیقات کاملی صورت نگرفته می باشد و جای خالی مطالعه بعضی جوانب این موضوع در میان تحقیقات علمی رشته حسابداری در محافل دانشگاهی و حرفه­ای محسوس می­باشد. در این پژوهش کوشش شده می باشد که با محوریت موضوع محافظه­کاری، دریچه تازه-ای برای انجام تحقیقات دیگر در این زمینه گشوده گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف این پژوهش مرور دو دیدگاه و معیار ارزیابی محافظه ­کاری، 1) معیار عدم تقارن زمانی سود و 2) نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتر آن و مطالعه ارتباط میان این دو می باشد.

ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید