ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-11 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

اندازه شرکت[1] (Size): در این پژوهش مقصود از اندازه، لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام چاپ گردیده در پایان سال مالی شرکت می باشد. بهره گیری از لگاریتم طبیعی باعث میشود تا ضرایب احتمالی این متغیرها در مدل، تحت تأثیر اثرات مقیاسهای بزرگ قرار نگیرد(قالیباف اصل و مشکی، 1389).

شاخص های اندازه گیری اندازه شرکت :

محققان در تحقیقات خود شاخصهای مختلفی را برای اندازه گیری اندازه شرکت به کار برده اند که در ذیل به چند مورد از این شاخصهای اندازه که کاربرد بیشتری دارند تصریح می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- اندازه دارائیهای شرکت: طبق حسابداری سنتی بهره گیری از روش بهای تمام شده تاریخی صرفاً به دلیل بالا بودن عینیت و مستند بودن آن بیش از سایر روش ها مرسوم می باشد، در ایران به این علت که سایر روش ها ارزشگذاری دارائیها در اقدام چندان مورد توجه قرار نمی گیرند فقط می توان از روش ارزش دفتری دارائیها بهره گیری نمود می باشد.اسکات و مارتین در تحقیقات خویش، ارزش دفتری دارائیهای شرکت را به عنوان شاخص اندازه شرکت به کار برده اند (جهانخانی، 1386).

2- اندازه فروش شرکت :  یکی دیگر از شاخصهای تعیین اندازه شرکت، اندازه فروش شرکت می باشد. به لحاظ اینکه رقم فروش مربوط به هر دوره از درجه مربوط بودن بالایی در همان دوره برخوردار می باشد و درجه عینیت آن بالاست لذا بهره گیری از این شاخص می تواند مؤثرتر باشد.

برک[2](1997) در تحقیقی تحت عنوان «آیا اندازه واقعاً مهم می باشد؟» اندازه فروش را به عنوان یکی از معیارهای اندازه به کار گرفت.

3- ارزش بازار شرکت :  بعضی از پژوهشگران مانند بامیر[3] (1986) و کیم[4] (1990) برای تعیین اندازه شرکت ها ارزش بازار کل سهام شرکت ها را برای تک تک شرکتها در یک تاریخ مشخص محاسبه می کنند ارزش بازار کل سهام شرکت از ضریب تعداد سهام شرکت (تعداد سهام در دست مردم) با قیمت بازار هر سهم آن شرکت (در بازار بورس تعیین می گردد) محاسبه می گردد. کیم و بامیر ارزش کل شرکت را به عنوان شاخص اندازه به کار گرفته اند. مانند عیب این شاخص به این نکته می توان تصریح نمود که در کشورهای فاقد بازار کارای سرمایه ممکن می باشد ارزش بازار شرکت حاکی از ارزش واقع آن شرکت نباشد. لیکن از آنجا که به هر صورت این مطلب در مورد تمام شرکتها صادق می باشد برای پژوهش به صورت مقایسه ای قابلیت اتکاء خواهد داشت .

4- تعداد پرسنل شرکت:  تعداد افراد شاغل به عنوان شاخص اندازه سازمان و نشان دهندۀ ظرفیت انجام کارآیی و عملکرد واقعی سازمان را در وضعیت موجود مشخص می کند. با در نظر داشتن اینکه متغیرهای ساختاری (رسمیت، تمرکز و پیچیدگی) ابزاری برای سنجش کنترل و هماهنگی افراد به شمار می آیند، تعداد افراد (کارکنان) هر سازمان نیز می تواند به عنوان شاخصی مهمتر از سایر شاخص ها با تعیین اندازه مرتبط گردد. هر چند می توان تعداد نیروی انسانی را به عنوان معیاری برای اندازه سازمان به کار برد و از نظر اندازه گیری راحت به نظر می رسد. اما صرفاً  انتخاب چنین ملاکی نمی تواند خالی از اشکال باشد زیرا به سختی می توان مرز بین نیروهای مستمر و غیر متمرکز را به عنوان نیروهای مولد در سازمان اقدام می کنند تشخیص داد.

کل دارایی‌های شرکت[5]: مجموع دارایی‌های شرکت در این پژوهش عبارتند از: ماشین‌آلات، تجهیزات، ساختمان، زمین، سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت و کوتاه‌مدت، اثاثه، موجودی کالا و ملزومات، دارایی‌های نامشهود (مانند: سرقفلی، حق‌الامتیاز، حق تالیف و …) و مانند این‌ها.

دارایی‌های عملیاتی[6]: دارایی‌های عملیاتی شامل وجوه نقد، حساب‌های دریافتنی، موجودی کالا و دارایی‌های ثابت مورد نیاز برای عملکرد شرکت می گردد (مدرس و عبدالله زاده، 1388).

دارایی‌های غیر عملیاتی[7]: دارایی‌های غیر عملیاتی شامل اوراق بهادار قابل فروش، سرمایه‌گذاری در واحدهای فرعی، زمینی که برای کاربرد آینده نگهداری می گردد و …. می گردد (مدرس و عبدالله زاده، 1388).

وجوه نقد: عبارت می باشد موجودی نقد و سپرده های دیداری نزد بانکها و موسسات مالی اعم از ریالی و ارزی (شامل سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بدون سررسید)به کسر اضافه برداشت هایی که بدون اطلاع قبلی مورد مطالبه قرار میگیرند (استانداردهای حسابداری شماره 2 ایران ،1386، 48)1.

معادل وجوه نقد:  عبارت می باشد از سرمایه گذاری های کوتاه مدت یوم التبدیل به وجه نقد که احتمال خطر کاهش در ارزش آن ناچیز بوده و به آسانی و بدون اطلاع قبلی قابل تبدیل به مبلغ وجه نقد باشد (همان منبع،49)2.

توان نقدینگی[8]: توان نسبی واحد انتفاعی در تبدیل داراییها به وجه نقد یا نزدیکی داراییها به وجه نقد.(طاهری ازبرمی،1385،50).

نقدینگی[9]نقدینگی کیفیت دارایی می باشد که آن را به آسانی به نقد کم ضرر یا بدون خطر تبدیل می کند. نقدینگی، توانایی موسسات مالی یا بنیادها در انجام تعهدات کوتاه مدت می باشد.( جهانخانی 1385، 416 ).

سرمایه‌گذاران[10]: در این پژوهش سرمایه گذاران نخستین منبع تامین سرمایه برای شرکت می باشند و عبارتند از: سهامداران، دارندگان اوراق قرضه و وام‌دهندگان مانند بانک‌ها.

[1]. Size

[2]. Berk. 1997.

[3]. Bamber, 1986.

[4]. Keim. 1990.

[5]– Total assets company

[6]– Operational assets

[7]– Nonoperational assets

[8]– Liquidity

[9]– Liquidity

[10]– Investors

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال های پژوهش:

  • آیا بین اندازه شرکت با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین حجم نقدینگی شرکت ها با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با حجم نقدینگی شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین ریسک سهام و بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با ارزش شرکت ها ارتباط معناداری هست؟

ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری