عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

4-8. اختصار فصل چهارم

دراین فصل به آزمون فرضیه­های پژوهش و تجزیه تحلیل آن­ها پرداختیم. بدین مقصود با در نظر داشتن مدل رگرسیونی خطی چند متغیره بسط یافته مدل باسو (1997) توسط والکر و پائه (2005)، داده­ها توسط نرم افزارهای  Eviews 6  و Minitab15 مورد تحلیل و مطالعه قرار گرفته می باشد.

پس از مطالعه آمار توصیفی به مطالعه اعتبار مدل با بهره گیری از آزمون کولوموگرف­–­اسمیرنوف پرداخته گردید. با در نظر داشتن نرمال بودن داده­ها و زیرا داده­ها پیوسته­اند از روش پیرسون برای ماتریس همبستگی بهره گیری گردید. رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)، منجر به نتایج اُریب و برآورد نادرستی از ضرایب پارامترها می­گردد، لذا در این پژوهش برای آزمون فرضیه­ها از مدل پانلی بهره گیری گردید که رگرسیون داده­های پانل، مدل اثرات ثابت یا تصادفی و روش حداقل مربعات پانل (PLS) برای آزمون فرضیات بهره گیری ­شده می باشد و همواره در جریان آزمون فرضیه­ها، آن­ها از چند جنبه مورد مطالعه و آزمون قرار گرفته می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آزمون اضافی اثرات ثابت

آزمون هاسمن

آزمون همخطی عامل تورم واریانس

آزمون نرمال بودن پسماندهای مدل رگرسیون

b7 : ضریب حساسیت ارتباط بین عدم تقارن زمانی سود، اقلام تعهدی و جریان نقد عملیاتی با نسبت (P/B) اول دوره در کلیه فرضیات بوده می باشد.

درخصوص فرض اصلی، با در نظر داشتن احتمال آماره t، متغیر PB*R*D  در سطح اطمینان 95 درصد ارتباط معنادار و منفی با متغیر وابسته دارد. پس بین عدم تقارن زمانی سود و نسبت P/B اول دوره ارتباط معنادار و منفی هست. آماره دوربین واتسون 1.54 می باشد که حاکی از عدم وجود خودهمبستگی می باشد. با در نظر داشتن احتمال آماره F کل مدل رگرسیون نیز در سطح اطمینان 95 درصد معنادار می باشد. لذا فرضیه اصلی پژوهش را در سطح اطمینان 95 درصد نمی­توان رد نمود.

در فرض فرعی اول، با در نظر داشتن احتمال آماره t ، متغیر PB*R*D  در سطح اطمینان 95 درصد ارتباط معنادار و منفی با متغیر وابسته دارد. پس بین اقلام تعهدی و نسبت P/B اول دوره ارتباط معنادار و منفی هست. آماره دوربین واتسون 1.96 می باشد که حاکی از عدم وجود خودهمبستگی می باشد. با در نظر داشتن احتمال آماره F کل مدل رگرسیون نیز در سطح اطمینان 95 درصد معنادار می­باشد. لذا فرضیه فرعی اول پژوهش را در سطح اطمینان 95 درصد نمی­توان رد نمود.

همچنین در فرض فرعی دوم، با در نظر داشتن احتمال آماره t ، متغیر PB*R*D  در سطح اطمینان 95 درصد ارتباط معنادار با متغیر وابسته ندارد. پس بین جریان نقد عملیاتی و نسبت P/B اول دوره ارتباط معنادار وجود ندارد. آماره دوربین واتسون 1.7 می باشد که حاکی از عدم وجود خودهمبستگی می باشد. با در نظر داشتن احتمال آماره F کل مدل رگرسیون نیز در سطح اطمینان 95 درصد معنادار می­باشد. لذا فرضیه فرعی دوم پژوهش را در سطح اطمینان 95 درصد نمی­توان رد نمود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

با وجود اینکه در سال­های اخیر تحقیقات زیادی با محوریت موضوع محافظه­کاری در سراسر جهان انجام شده می باشد و این اصل محدودکننده حسابداری را از زوایا و جنبه­های مختلفی مورد مطالعه قرار داده­اند، اما با این حال علیرغم پتانسیل بالای این موضوع برای انجام تحقیقات علمی، تا­کنون در کشور ما در این زمینه تحقیقات کاملی صورت نگرفته می باشد و جای خالی مطالعه بعضی جوانب این موضوع در میان تحقیقات علمی رشته حسابداری در محافل دانشگاهی و حرفه­ای محسوس می­باشد. در این پژوهش کوشش شده می باشد که با محوریت موضوع محافظه­کاری، دریچه تازه-ای برای انجام تحقیقات دیگر در این زمینه گشوده گردد.

هدف این پژوهش مرور دو دیدگاه و معیار ارزیابی محافظه ­کاری، 1) معیار عدم تقارن زمانی سود و 2) نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتر آن و مطالعه ارتباط میان این دو می باشد.

ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید