دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

فرآیند ترجمه چشم‌انداز:

به مدیران کمک می کند تا در خصوص چشم‌انداز و استراتژی سازمان به توافق جمعی دست یابند. چشم‌انداز و استراتژی سازمان‌ می‌بایست به صورت یکپارچه و تحت عبارات و واژه‌هایی اظهار گردد که بتوان آنها را به اهداف و شاخص‌های ارزیابی مورد توافق تمام مدیران اجرایی تبدیل نمود.
فرآیند برقراری ارتباط و پیوند: به مدیران اجازه می‌دهد تا استراتژی خود را به سطوح بالا و پایین سازمان انتقال داده و آن را به اهداف فردی و بخش‌های مختلف سازمان پیوند دهند. سابقاً، هر یک از بخش‌های سازمان ازطریق عملکرد مالی مربوط به خود، مورد ارزیابی قرار می‌گرفت و انگیزه‌های فردی با اهداف کوتاه مدت مالی در پیوند بود. اما روش ارزیابی متوازن راه اطمینان‌بخشی پیش روی مدیران قرار می‌دهد تا در ضمن اطلاع تمام سطوح سازمان از استراتژی‌های بلندمدت، بخشهای مختلف سازمان نیز با استراتژی سازمان همسو گردند.
برنامه‌ریزی کسب و کار: سازمان‌ها را قادر می‌سازد تا برنامه‌های کسب و کار خود را با برنامه‌های مالی مرتبط و یکپارچه سازند. تقریباً امروزه تمام سازمان‌ها برنامه‌های تحول گوناگونی را اجرا می‌کنند، هرکدام قهرمانان، رهبران، مشاوران خاص خود را دارند و زمان و انرژی زیادی از مدیران ارشد اجرایی را به خود اختصاص می‌دهند. از طرفی، مدیران با این مشکل روبرو هستند تا برنامه‌ها و ابتکارات اجرایی متفاوت را برای تحقق اهداف استراتژیک خود یکپارچه سازند، وضعیتی که به کراتً نتایج ناامیدکننده و ناکامی‌های بسیاری در پی دارد. از زمانی که مدیران از شاخص‌های ارزیابی روش ارزیابی متوازن به عنوان معیارهای تخصیص منابع و اولویت‌بندی برای اجرای اهداف بلندپروازانه خود بهره گیری کردند، تنها برنامه‌ها و ابتکاراتی را برگزیدند که آنها را به سوی اهداف و استراتژی‌های بلندمدت مورد نظر سوق می‌داد.

بازخورد و یادگیری: ظرفیت سازمان را از بابت یادگیری استراتژیک افزایش می‌دهد. بازخورد و بازنگری فرآیندها در نظر داشتن این امر که آیا افراد و بخش‌های مختلف سازمان به اهداف مالی بودجه شده دست یافته‌اند یا خیر، را مورد توجه قرار می‌گیرد. با قرارگرفتن روش ارزیابی متوازن در کانون سیستم‌های مدیریت سازمان، امکان نظارت بر نتایج کوتاه مدت از سه دیدگاه دیگر، یعنی مشتریان، فرآیندهای داخلی و یادگیری و رشد میسر شده و استراتژی براساس عملکرد اخیر سازمان مورد ارزیابی قرار می‌‌گیرد. بدین ترتیب روش ارزیابی متوازن موجب اصلاح استراتژی سازمان و یادگیری بلادرنگ خواهد گردید.روش ارزیابی متوازن سازمان‌ها را قادر می‌سازد تا فاصله قابل‌توجهی را که قبلاً فیمابین مراحل تدوین و اجرای استراتژی به وجود می‌آمد، از میان بردارند. این عدم ارتباط به واسطه موانع متعدد ناشی از سیستم‌های مدیریت سنتی به وجود آمده بود که مهمترین آنها عبارت بودند از:

1 – چشم‌انداز و استراتژی‌های غیرقابل اجرا؛

2 – عدم ارتباط استراتژی‌ها با اهداف بخش‌ها، گروه‌ها و افراد سازمان؛

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1       اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش ارائه یک متدلوژی برای ارزیابی عملکرد کارکنان بخش های مختلف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد که شاخص ها ی لازم به مقصود رتبه بندی این بخش ها جهت تخصیص درست منابع، اصلاح سیستم پاداش ،تخصیص بهینه پاداش و امکانات ، ارزیابی کارکنان و مدیران در بخش های مختلف می باشد.

  • هدف اصلی

ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد نظام جدید ارزیابی عملکرد کارکنان دولت.

  • اهداف فرعی
  1. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “عملکردی” .
  2. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “توسعه ای” .
  3. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “رفتاری” .
  4. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “کارآفرینی، پیشنهاد و تشویقها” .
  5. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “امتیازات ویژه” .