عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-1                خودارزیابی

یکی دیگر از ابزارهایی که برای ایجاد فرصت های بهبود مورد بهره گیری قرار می گیرد ، خودارزیابی می باشد. خودارزیابی عبارت می باشد از مرور منظم ، نظام مند ، جامع و فراگیر فعالیت ها و نتایج یک سازمان. فرآیند خودارزیابی این امکان را فراهم می سازدتا سازمان ها بصورت شفاف نقاط قوت و زمینه های بهبود خود را شناسایی کرده و از این طریق فعالیت های برنامه ریزی شده بهبود را تدوین نمایند و از آن به عنوان ابزاری برای نظارت پیشرفت و ترقی سازمان بهره گیری نمایند. امروزه الگوهای زیادی در دنیا برای ارزیابی تعالی سازمانی مطرح شده می باشد و بعضی از آنها به عنوان مبنای اعطای جایزه کیفیت از طرف دولتها و یا نهادهای بین المللی مورد بهره گیری قرار می گیرد. سیستم های تضمین کیفیت ، جایزه مالکوم بالدریج در آمریکا ، جایزه دمینگ در ژاپن و الگوی EFQM در اتحادیه اروپا مانند این الگوها می باشند.

در ادامه به اظهار بعضی از مدل های جدید ارزیابی عملکرد به عنوان نمونه می پردازیم

1-1-1-2                 مدل ها و الگوهای جدید ارزیابی عملکرد

در الگوهای جدید ارزیابی عملکرد، مدل های کمّی مثل معیار بهره وری با رویکرد ارزش افزوده، معیار کارآمدی با رویکرد اثربخشی و کارآیی و معیار سودآوری با رویکرد حسابرسی عملکرد؛ و مدلهای کیفی، مثل معیار توصیفی و ارزشی با رویکرد تعهد سازمانی و اخلاق سازمانی و چند معیار دیگر بکار گرفته شده می باشد. دست کم هفت مقیاس برای ارزیابی عملکرد یک سازمان هست که الزاماً متمایز از یکدیگر نیستند. این مقیاس ها عبارتند از : اثربخشی ، کارآیی ، سود و سودآوری ، بهره و بهره وری، کیفیت زندگی شغلی، خلاقیت و نوآوری و کیفیت.

بعضی از این مدل ها عبارتند از:

  • نظام مدیریت کیفیت ایزو (ISO )

امروزه نظام مدیریت کیفیت ایزو صرفاً به عنوان سیستمی برای ارزیابی عملکرد جامع معرفی نمی گردد. این نظام به چگونگی مدیریت فرآیند های موثر بر کیفیت پرداخته و الزاماتی را برای این موضوع تعیین می نماید که برای گرفتن گواهی نامه آن بایستی به نحو مقتضی کلیه این الزامات و نیازمندیها برآورده شده باشند. مانند این نیازمندیهایی که در ایزو(ویرایش  2000(   بر آن تاکید بسیار شده می باشد اندازه گیری کارآیی و اثربخشی فرآیندها می باشد. مطابق این استاندارد بایستی به گونه سیستماتیک کلیه فرآیند های موجود در سازمان شناسایی شده و اثربخشی و کارآیی آنها اندازه گیری و در نهایت تحلیل این شاخصها منجر به بهبود فرآیندها گردد. (غلامی و نورعلیزاده، 1381 ، ص 29)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1       اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش ارائه یک متدلوژی برای ارزیابی عملکرد کارکنان بخش های مختلف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد که شاخص ها ی لازم به مقصود رتبه بندی این بخش ها جهت تخصیص درست منابع، اصلاح سیستم پاداش ،تخصیص بهینه پاداش و امکانات ، ارزیابی کارکنان و مدیران در بخش های مختلف می باشد.

  • هدف اصلی

ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد نظام جدید ارزیابی عملکرد کارکنان دولت.

  • اهداف فرعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “عملکردی” .
  2. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “توسعه ای” .
  3. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “رفتاری” .
  4. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “کارآفرینی، پیشنهاد و تشویقها” .
  5. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “امتیازات ویژه” .