دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

قسمتی از متن پایان نامه :

برآورد حجم نمونه

برای برآورد حجم نمونه آغاز یک نمونه مقدماتی 30 تایی از جامعه آماری انتخاب و اندازه واریانس جمع سوالات پرسش نامه تاثیر را محاسبه کردیم که اندازه این واریانس برابر 08/17 محاسبه گردید. با بهره گیری از فرمول برآورد حجم نمونه در کتاب نمونه گیری کاکران اندازه نمونه به تبیین زیر به دست آمد.

یعنی اگر ما نمونه ای به حجم حداقل 40 از جامعه آماری انتخاب کنیم به اطمینان 95% در نتایج دست خواهیم پیدا نمود.

 

3-3 ابزار گرد آوری داده‌ها

در این پژوهش از دو نوع پرسشنامه به تبیین زیر بهره گیری شده می باشد:

پرسشنامه شماره 1: تیپ نمای مایرز- بریگز[1].

یکی از رایج ترین روشهای تشخیص شخصیت، شاخص مایرز- بریگز (MBTI) می باشد. این شاخص چهار بعد شخصیتی را بکار می‌گیرد تا شانزده ویژگی شخصیتی را شناسایی کند، این چهار بعد شخصیتی مبتنی می باشد بر برون گرایی پیش روی درون گرایی (E-I)، حسی در برابر شهودی (S-N)، تفکر در برابر احساس (T-F) و قضاوت در برابر ادراک (J-P) بعد EI  جهت گیری فرد را در برابر دنیای درونی اندیشه‌ها (I) یا محیط خارج (E) می‌سنجد، بعد حسی شهودی اندازه اعتماد فرد را به اطلاعاتی که از دنیای خارج (s) از دنیای اندیشه‌ها گرد آمده می باشد نشان می‌دهد (N). بعد تفکر- احساسات ارجحیت دادن فرد به ارزیابی اطلاعات به شیوه تخیلی (T) یا بر مبنای ارزش‌ها و باورها (F) را نشان می‌دهد و بلاخره شاخص قضاوت- ادراک، توجه نسبت به دنیای خارج را که در جهت تکمیل وظیفه (J) یا جستجوی اطلاعات می باشد (p) نشان می‌دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رابینز (اعرابی و پارسائیان، 1379)

این پرسشنامه برای سنجش تیپ شخصیتی مدیران مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد که اختصارا (MBTI) نامیده می گردد. MBTI یک ابزار سنجش شخصیت می باشد که تمایلات و گرایشات فرد را مشخص می کند. این آزمون برای مقاصد مختلف فردی و سازمانی به کار می‌رود. در مواردی (MBTI) افراد را در شناخت خود با در نظر داشتن اینکه دیگران مسائل و امور را به نحوی متفاوت از آنها می‌بینند کمک می کند، تیپ نمای مایرز- بریگز شانزده تیپ شخصیتی را مشخص می‌سازد.

این آزمون مبتنی بر تئوری شخصیتی یونگ می‌باشد که توسط یک مادر و دختر بر اساس مطالعه خصوصیت افراد در زندگی روزانه ساخته شده می باشد.

[1] – Myers- Briggs type indicator (MBTI)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- تعیین تیپهای شخصیتی مدیران ابتدایی ناحیه 5 مشهد

2- شناسایی و تعیین اندازه تاثیر مدیران

3- تعیین ارتباط بین تیپهای شخصیتی و تاثیر مدیران مدارس ابتدایی.

4- کمک به غنی کردن پژوهشهای داخلی در این زمینه