عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1     معرفی روش ارزیابی متوازن

روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد، علاوه بر ارزیابی مالی سنتی، عملکرد سازمان را با افزودن سه بعد دیگر یعنی مشتریان، فرآیندهای داخلی کسب و کار و یادگیری و رشد موردارزیابی قرار می‌دهد. روش مذکور با توجه ویژه به دارایی‌های نامشهود سازمان که در عصر حاضر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار گردیده می باشد، این امکان را به سازمان می‌دهد تا با گنجاندن آن در مدل ارزیابی موردنظر، از طریق نظارت، کنترل و آگاهی از کیفیت دارایی‌های نامشهود، درصورت لزوم نسبت به ترمیم نقاط ضعف و جبران کاستی‌ها اقدام کند.

روش ارزیابی متوازن، با ترجمه چشم‌انداز و استراتژی سازمان به عبارات قابل درک، از برداشت‌های متفاوت جلوگیری کرده و با همسو ساختن اهداف فردی و سازمانی به اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی کمک می کند. این روش به عنوان رویکرد جدید مدیریت استراتژی این امکان را به مدیران می‌دهد تا با اظهار چشم‌انداز و استراتژی سازمان در قالب شاخص‌ها و شاخص‌های قابل سنجش، ابزار قابل اعتمادی برای ارزیابی عملکرد و سیستم مدیریت سازمان فراهم سازند.بسیاری از برنامه‌های اصلاحی سازمان‌ها به دلیل آنکه با استراتژیشان در پیوند نیست، پیامدهای مأیوس‌کننده‌ای در پی دارد. پس کسب موفقیت‌های شگرف در عملکرد سازمان، نیازمند تحولی بزرگ می باشد و آن به معنای تغییر در سیستم‌های ارزیابی و مدیریتی می باشد که در سازمان مورد بهره گیری واقع می گردد. هدایت سازمان به ‌سوی آینده‌ای که در آن عامل اصلی موفقیت، فناوری و قابلیت‌های سازمانی می باشد و رقابت دائماً تشدید می گردد، صرفاً با نظارت و کنترل بر معیارهای مالی مربوط به گذشته سازمان امکان‌پذیر نیست. روش ارزیابی متوازن ابزار اندازه‌گیری مالی سنتی را حفظ می کند، اما معیارهای سنجش مالی داستان وقایع گذشته را بازگو می‌کنند که متناسب با نیازهای عصر صنعتی می باشد و در آن در نظر داشتن سرمایه‌گذاری در ایجاد قابلیت‌های بلندمدت و ارتباط با مشتری برای حصول به موفقیت ضروری نبوده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در عصر اطلاعات که برای خلق ارزش نیاز به سرمایه‌گذاری بر مشتریان، تامین‌کنندگان، فرآیندها، فناوری و نوآوری می باشد، تنها اتکا به اطلاعات مالی به عنوان شاخص سنجش کافی نیست. روش ارزیابی متوازن، شاخص‌های سنجش مالی سازمان را که در ارتباط با عملکرد گذشته آن می باشد، توسط معیارهایی که نمایانگر عملکرد آتی سازمان خواهد بود، تکمیل می کند. اهداف و معیارهای سنجش روش ارزیابی متوازن از دل چشم‌انداز و استراتژی سازمان استخراج می شوند و عملکرد سازمان را از چهار بعد مالی، مشتریان، فرآیندهای داخلی و یادگیری و رشد مدنظر قرار می‌دهند. این چهار دیدگاه، چارچوب روش ارزیابی متوازن را به وجود می‌آورند. (گرگوری و نلی، 1995)[1]

این سیستم از چهار بعد تشکیل شده می باشد. آغاز، دیدگاه مشتریان مأموریت سازمان را به خدمات به مشتریان ترجمه می کند، اندازه‌های بخصوصی که مواردی که برای مشتریان اهمیت دارد را منعکس می کند. اندازه‌های این بخش معمولاً با زمان، کیفیت، عملکرد و خدمت و هزینه در ارتباط هستند.

[1] Neely  & Gregory

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1       اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش ارائه یک متدلوژی برای ارزیابی عملکرد کارکنان بخش های مختلف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد که شاخص ها ی لازم به مقصود رتبه بندی این بخش ها جهت تخصیص درست منابع، اصلاح سیستم پاداش ،تخصیص بهینه پاداش و امکانات ، ارزیابی کارکنان و مدیران در بخش های مختلف می باشد.

  • هدف اصلی

ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد نظام جدید ارزیابی عملکرد کارکنان دولت.

  • اهداف فرعی
  1. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “عملکردی” .
  2. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “توسعه ای” .
  3. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “رفتاری” .
  4. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “کارآفرینی، پیشنهاد و تشویقها” .
  5. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “امتیازات ویژه” .