دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

قسمتی از متن پایان نامه :

 نظریه راجرز:

راجرز نظریه خود را درمورد ی شخصیت با جهتی بشر گرایانه بیان نمود از اصطلاحی به عنوان (خود پنداره) یاد می‌نمود که الگویی سازمان یافته و پایدار از ادراکات را اظهار می کند، او معتقد بود که اگر چه خویشتن تغییر می کند اما خصوصیات سازمان یافته، یکپارچه و ویژه خودپنداره همیشه حفظ خواهد گردید.

آیسنک از دیگر صاحب نظران تپی شناسی و شخصیت معتقد به تحلیل عاملی و به شیوه آماری بود او پس از تحقیقات خود به دو بعد درون گرا – برون گر و روان آزرده پایدار و ناپایدار دست پیدا نمود (جالب می باشد که طبایع چهار گونه او بر اساس نظریات پزشکان قدیم با نظریات و 4 تیپ ارائه شده توسط بوعلی سینا هم خوانی دارد.

نظریات کارل گوستاویونگ روان کاو سوئیسی که بر اساس نظریات فروید بنا نهاده شده بود اما معتقد به تحلیل عاملی شخصیت بود او به عقاید فروید مفهوم ناهشیار جمعی را افزود او اظهار می‌داشت که در درون ما تنازعی بین پرسونا (نقابی که بر چهره داریم) و خویشتن شخصی مستقر می باشد بر اساس نظریات یونگ که 16 تیپ شخصیتی را ارائه می کند در ارتباط با حرفه شکی نیست که تیپهای خاص برای بعضی از مشاغل مناسب یا مناسب هستند، تئوری شخصیتی تیپ‌های روانشناختی در تبیین ناسازگاریها و بروز درگیریها بین افرادکمک می کند. در واقع یونگ در نظریات خود قبل از هر چیز به چهار کنش فکر، هیجان، حس کردن، شهود در دو بعد برون گرایی و درون گرایی می‌پردازد یعنی 8 تیپ شخصیتی و از این میان تیپ‌های آمیخته را اظهار می کند که جمعا 16 تیپ یا ریخت را تعریف می کند.

نظریات کارل گوستا و یونگ مهمترین و عمیق ترین نظریات درمورد شخصیت می باشد اگر مدیران وظائف خود را به نحو احسن انجام دهند سازمان به هدفهایش خواهد رسید با در نظر داشتن اینکه از مهمترین ملاک‌های ارزیابی سازمان‌ها تاثیر می باشد (پزشک 1379) پس با در نظر داشتن جایگاه نظام تعلیم و تربیت به ویژه نظام مدیریتی، مساله مهمی‌که مطرح می گردد و بایستی مورد عنایت قرار گیرد. انتخاب صحیح متقاضیان پست مهم مدیریت می باشد که بایستی در این رهگذر به تفاوتهای فردی و خصوصیات شخصیتی آنان توجه گردد (کشمیری 1379). از آنجایی که مبنای ارزشیابی از رفتار مدیر توسط افراد و گروههای مختلف متفاوت می باشد و سازمانهای عصر کنونی بر خلاف گذشته برای حفظ خو شناسی، شهرت، بقاء خود نیازمند گروههای مختلف دیگر در کنار سهامداران و مالکان اصلی سازمان هستند (گیوریان 1382) و از سویی دیگر هنوز دانشمندان علوم سازمانی از تاثیر سازمانی تعریف خاصی ارائه نکرده اند در این پژوهش از رویکرد جدید تاثیر در قالب رضایت ذی نفعان بهره می‌گیریم ال دفت (پارسائیان و اعرابی 1381)، (برزگر 1383).

لذا در این پژوهش نظر گروه ذی نفعان (معلمان، انجمن اولیاء مربیان، دانش آموزان) مورد توجه قرار گرفته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- تعیین تیپهای شخصیتی مدیران ابتدایی ناحیه 5 مشهد

2- شناسایی و تعیین اندازه تاثیر مدیران

3- تعیین ارتباط بین تیپهای شخصیتی و تاثیر مدیران مدارس ابتدایی.

4- کمک به غنی کردن پژوهشهای داخلی در این زمینه