عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاریف شخصیت

هر فرد پدیده ای منحصر به فرد و یگانه می باشد و نظریه پردازان شخصیت می‌کوشند تا روابط پیچیده بین ابعادمتفاوت کردار فرد را دریابند،با مطالعه شخصیت افراد خصوصیاتی که بر اساس آن فردی از فرد دیگر متمایز می گردد روشن می گردد                                   (شاملو 1372، ص 13)

بعضی از روانشناسانی شخصیت جبنه‌های بیوشیمیایی و فیزیولوژیک رفتار آدمی‌را مطالعه کرده و روش‌های مناسب آن را به کار می‌برند بعضی دیگر به نظاره و مطالعه رفتار مشهود فرد می‌پردازند بعضی شخصیت را بر حسب خصوصیاتی نظیر فرآیند ناهشیاری می‌دانند، مانند روانشناسی نسبی که شخصیت را بر اساس صفت بارز یا رگه‌های مشخص شخصیتی تفسیر و توجیه می کند کاتل می‌باشد.                                               (شاملو، 1372، ص 15 و 14)

اریک فرم در تعریف شخصیت چنین می‌گوید: شخصیت مجموع کیفیت‌های موروثی و اکتسابی می باشد که او را منحصر به فرد می کند                                  (لارنس، 1994)، ص 50 )

شخصیت بیانگر آن دسته از ویژگی‌های فرد یا افراد می باشد که شکل الگوهای ثابت فکری، عاطفی و رفتاری آنهاست. نظام مورد مطالعه ما شامل تفکر، عواطف و رفتارهای بیرونی (قابل نظاره)می باشد، به ویژه ارتباط این سه جنبه با یکدیگر در ساختن شخصیتی بی مانند و منحصر به فرد بسیار با اهمیت می باشد.                                 پروین و جان (جوادی 1381) ص 4)

همچنین می‌توانیم بگوییم که شخصیت مجموعه ای از ویژگیهای پایدار و بی نظیر می باشد که ممکن می باشد در پاسخ به موقعیتهای مختلف تغییر کند.

شولتز و سیدنی الن(محمدی 1378)، ص 15)

هنگامی‌که روان شناسان درمورد شخصیت صحبت می‌کنند. مقصودشان مفهومی‌پویاست که بیانگر رشد و تکامل کل سیستم روانی شخص می باشد یعنی به جای در نظر داشتن اجزا به کل توجه می کند، تعریفی که گوردن آل پرت حدود 50 سال پیش برای شخصیت ارائه نمود هنوز زبانزد همگان می باشد که گفت: شخصیت، همان شخصیت پویا در درون فرد می باشد که از سیستم‌های روانی و فیزیکی تشکیل شده و تنها عاملی می باشد که تعیین کننده سازش فرد با محیطش می‌باشد.

رابینز (پارساییان و اعرابی1379)

شخصیت فرد مجموعه ای نسبتا با ثبات از مشخصات، تمایلات، خلق و خوی که مجموعه عوامل تعیین کننده تشابهات و تفاوتهای رفتاری می باشد .

(سالواتور، 1989 ، صفحه 243) (نوری تاجر،1375)

یونگ شخصیت هر فرد را محصول تاریخ قرون و اعصار جدید او می‌داند و به نظر وی ساختار شخصیتی عبارتست از چند سیستم جدا اما مربوط به هم که مهمترین این سیستمها عبارتند از ایگو[1]، ناخود آگاه شخصی[2]، عقده‌های آن[3] ناخود آگاه جمعی[4] ارگی تایپ‌های آن ارگ‌ها[5]، ، پرسونا[6]،آنیما[7]، سایه [8]، آنیموس9.

[1] Igo                                                                            9Animus

[2] Pensonal un conscious

[3] complex

[4] Collective unconscious

[5] Acche

[6] Persona

[7] Anima

[8] shadow

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- تعیین تیپهای شخصیتی مدیران ابتدایی ناحیه 5 مشهد

2- شناسایی و تعیین اندازه تاثیر مدیران

3- تعیین ارتباط بین تیپهای شخصیتی و تاثیر مدیران مدارس ابتدایی.

4- کمک به غنی کردن پژوهشهای داخلی در این زمینه

 

مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

دسته‌ها: پایان نامه