عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

قسمتی از متن پایان نامه :

فرامن [1]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نهاد و من، تصویر کامل فروید از ماهیت بشر را نشان نمی‌دهند، مجموعه نیروهای سومی ‌نیز هست، مجموعه ی قدرتمند و اکثرا ناهشیار. دستورات و اعتقاداتی که در کودکی آنها را فراگیری می‌کنیم، عقاید درست و غلط ما، به زبان روزمره، این اصول اخلاقی درونی را “وجدان” می‌خوانیم که فروید آنرا فرامن می‌خواند اساس این جنبه ی اخلاقی شخصیت، معمولا در سن 5 یا 6 سالگی آموخته می گردد و در آغاز شامل مقررات رفتاری می باشد که توسط والدین ما تعیین شده اند. کودکان از طریق تحسین، تنبیه و درس عبرت یاد می‌گیرند که چه رفتارهایی را والدینشان خوب یا بد می‌دانند. رفتارهایی که کودکان به خاطر آنها تنبیه می شوند یک قسمت از فرامن یعنی وجدان راتشکیل می‌دهد. قسمت دوم فرامن، “خود آرمانی[2]” می باشد که شامل رفتارهای خوب یا درستی می باشد که کودکان برای آنه تحسین شده اند. سرانجام این پذیرش و طردها درونی شده و به تدریج توسط خود فرد اجرا می گردد کنترل والدینی جای خود را به خود گرادانی می‌دهد، هر گاه عملی مخالف با این که اخلاقی انجام دهیم یا حتی فکر انجام آن را بکنیم، احساس گناه یا شرم می‌کنیم، فرامن برای رسیدن به اصول اخلاقی بسیار بی رحم می باشد و از نظر جدیت شبیه نهاد می باشد هدف فرامن این نیست که درخواستهای لذت جویی نهاد را به تعویق اندازد بلکه میخواهد کاملا جلوی آنها را بگیرد خصوصا درخواستهای پرخاشگری و جنسی.

فرامن نه مانند نهاد برای لذت کوشش می کند و نه مثل من برای دستیابی منطقی به اهداف بلکه تنها برای کمال اخلاقی می‌کوشد پس من ارباب سومی‌هم دارد و ان فرامن می باشد. به قول فروید، من بیچاره وضعیت دشواری دارد، از سه طرف به آن فشار وارد می گردد، سه نوع خطر آن را تهدید می کند: نهاد، واقعیت و فرامن. نتیجه ی اجتناب ناپذیر این برخورد، هنگامی‌که من خیلی شدید تحت فشار قرار دارد، رشد اضطراب می باشد.

[1]  Superego

[2]  Ego- ideal

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- تعیین تیپهای شخصیتی مدیران ابتدایی ناحیه 5 مشهد

2- شناسایی و تعیین اندازه تاثیر مدیران

3- تعیین ارتباط بین تیپهای شخصیتی و تاثیر مدیران مدارس ابتدایی.

4- کمک به غنی کردن پژوهشهای داخلی در این زمینه

 

مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان