عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1    روش ارزیابی متوازن [1] (BSC)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در اواخر دهه 1980 تعداد روزافزونی از مدیران به این نتیجه رسیدند که مدیریت سنتی و حسابداری مالی توان کافی برای دادن اطلاعات کامل برای مدیریت سازمان‌هایشان را ندارد. اگر چه این مدیران موج عظیمی از اطلاعات مالی را به اشکال گوناگون دریافت می‌نمودند، معمولاً تنها اندازه کمی از اطلاعات بحرانی غیرمالی را برای عملیات روزانه خویش در اختیار داشتند. این مدیران انتظار یک انقلاب در اندازه‌گیری عملکرد را داشتند.
آنها به دنبال اندازه‌‌هایی در زمینه کیفیت، رضایت مشتریان، چرخه زمان و بقیه فاکتورهای غیرمالی رفتند. نتایج این حرکت‌ها برای تغییر یک ابتکار در مدیریت را ایجاد می‌نمود و توانایی مدیریت عملیات پیچیده و استراتژی‌های  ظریف سازمان را به آنها می‌داد.

با عیان شدن نیاز به یک سیستم مدیریت عملکرد یکپارچه که هر دو شاخص های عملکرد سنتی/ کمی و انتزاعی / کیفی را پوشش دهد، رابرت کاپلان و دیوید نورتون ( 1992 ) در اوائل دهه نود یک ابزار اندازه گیری عملکرد را بنام کارت امتیازی متوازن BSC معرفی نمودند و نیز کتاب سال 1996 کاپلان و نورتون به نام کارت امتیازی متوازن ، جایزه انجمن حسابداری آمریکا را بعنوان بهترین مشارکت تئوریک سال 1997 ، دریافت نمود و امروزه بعنوان معروف ترین چارچوب مدیریت عملکرد شناخته شده می باشد (نیون[2]، 2006).

کارت امتیازی متوازن، یک سیستم مدیریتی می باشد که می تواند اجرای استراتژی ها را مدیریت کرده و عملکرد سازمان را در چهار منظر مالی،‌ مشتری، فرایندهای داخلی، و رشد و یادگیری، اندازه گیری کند و باعث انتقال و تفهیم ماموریت، چشم انداز، استراتژی ها و انتظارات عملکردی به کلیه ذینفعان درونی و بیرونی سازمان گردد. به بیانی دیگر، کارت امتیازی متوازن می تواند چشم انداز و ماموریت سازمان را در قالب مجموعه ای از روابط علّت و معلولی در چهار منظر ذکر گردیده نشان دهد(همان).

سیستم مدیریتی کارت امتیازی متوازن، ترکیبی می باشد از معیارهای ارزیابی عملکرد که شاخص های عملکرد گذشته، جاری و نیز آینده را شامل شده و معیارهای غیر مالی را در کنار معیارهای مالی قرار می دهد. ضمن اینکه از آن چیز که در داخل و خارج سازمان اتفاق می افتد، بینش و دید همه جانبه ای را به مدیران سازمان ارائه می کند(آکرمانس[3]، 2000).

چارچوب کارت امتیازی متوازن از چهار مولفه به هم وابسته تشکیل شده می باشد(کاپلان و نورتون، 2004). این چهار مولفه عبارتند از:

الف- نقشه استراتژی که اهداف استراتژیک سازمان را شناسایی می کند و در قالب روابط علّت و معلولی، ارایه می کند. اگر این اهداف محقق شوند یعنی استراتژی با موفقیت اجرا شده می باشد. کارکرد اصلی نقشه استراتژی این می باشد که به صورت روابط علّت و معلولی نشان می‌دهد که برای اجرای استراتژی، چگونه اهداف استراتژیک بایستی با یکدیگر تعامل کنند.

ب- سنجه‌های عملکردی که اندازه پیشروی به سمت اهداف استراتژیک را ردیابی کرده و ارایه می کنند.
ج- اهداف کمّی که برای تحقق هر یک از سنجه های عملکردی، تعیین می شوند.
د- طراحی (انتخاب) و اجرای ابتکارات استراتژیک (طرح های ابتکاری) برای اینکه عملکرد سازمان به اهداف کمّی متصل گردد و در نهایت، اهداف استراتژیک محقق شوند.

بایستی توجه نمود که ترسیم نقشه استراتژی، مهمترین مولفه برای ایجاد کارت امتیازی متوازن می باشد و لذا بایستی در اولین مرحله طراحی و اجرای سیستم کارت امتیازی متوازن قرار گیرد(همان).

[1] Balanced Score Card

[2] Niven P., R.

[3] Akkermans, H., & von Oorschot, K.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1       اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش ارائه یک متدلوژی برای ارزیابی عملکرد کارکنان بخش های مختلف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد که شاخص ها ی لازم به مقصود رتبه بندی این بخش ها جهت تخصیص درست منابع، اصلاح سیستم پاداش ،تخصیص بهینه پاداش و امکانات ، ارزیابی کارکنان و مدیران در بخش های مختلف می باشد.

  • هدف اصلی

ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد نظام جدید ارزیابی عملکرد کارکنان دولت.

  • اهداف فرعی
  1. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “عملکردی” .
  2. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “توسعه ای” .
  3. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “رفتاری” .
  4. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “کارآفرینی، پیشنهاد و تشویقها” .
  5. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “امتیازات ویژه” .