دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تعریف استراتژی و پیدایش آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 پیشگفتار :   ۱
– هدف از تشکیل هر دفتر اقتصادی :   ۱
تاریخچه :   ۳
تعریف استراتژی و پیدایش آن :   ۵
تعاریف مفهومی استراتژی :   ۶
الف – الگوهای متفاوت استراتژی :   ۷
تعاریف مدیریتی استراتژیک :   ۱۰
مقدمه :   ۱۱
تاریخچه :   ۱۱
تعریف مشارکت :   ۱۶
۵-۱-۱ : موانع در سر راه مشارکت :   ۱۸
۱- ماهیت زندگی در جامعه پیشرفته :   ۱۸
۵- ۱- ج : راههای غلبه بر موانع مشارکت :   ۱۹
۵-۲- مشارکت در سازمانها :   ۱۹
الف : تاریخچه تئوریک مشارکت :   ۱۹
ب : اهمیت مطالعه مدیریت مشارکتی :   ۲۰
ج : نگرشها و برخوردهای مختلف سازمانها با مشارکت :   ۲۲
۵-۳ : عوامل کارآیی مشارکت :   ۲۳
الف : پشتیبانی ودرگیر شدن مدیریت مالی سازمان و جامعه کارکنان در امر مشارکت :   ۲۴
ب : احساس نیاز به مشارکت برای بهتر کردن اوضاع کاری :   ۲۴
ج : پشتیبانی کارکنان :   ۲۴
د : مشاوران شایسته وکاردان :   ۲۵
ه : مستقر بودن توجه منظومه ای :   ۲۶
۵- ۴ : نحوه مشارکت کارکنان در سازمان :   ۲۶
۱) حق اظهار :   ۳۰
((۲- درجه مشارکت :   ۳۰
الف : نظام اولیه صندوق پیشنهادها :   ۳۰
ب : مشاوره :   ۳۰
ج : پیشنهادهای مشترک :   ۳۰
۳- دامنه مشارکت :   ۳۰
۵-۵ : اهمیت مطالعه مدیریت مشارکتی :   ۳۱
الف : برنامه ریزی مدیریت مشارکتی :   ۳۱
ب : بکارگیری ساختار نظام پیشنهادها :   ۳۱
ساختارهای نظام پیشنهادها :   ۳۲
خلاصــــه :   ۳۴
تدوین استراتژی و انتخاب آن :   ۳۶
الف : عوامل موثر بر انتخاب استراتژی :   ۳۶
۱-تأثیر استراتژی گذشته :   ۳۷
۲- اندازه و درجه وابستگی موسسه به محیط خارجی :   ۳۷

۳ – اندازه ریسک پذیری و نحوه آن در استراتژی از طرف موسسه :   ۳۸
۴- ملاحظات و پیش بینی های سیاسی داخل موسسه :   ۳۹
۵- ملاحظات زمانی و موقعیتی :   ۴۰
۶- واکنشهای رقابتی در یک رشته صنعت :   ۴۰
۷- رویکرد اقتضایی در انتخاب استراتژی :   ۴۱
ب : تجزیه و تحلیلهای موثر درانتخاب استراتژی   ۴۱
۱ : تجزیه و تحلیل سبدی در انتخاب استراتژی :   ۴۱
۱- الف : تعریف هدف و فرآیند تجزیه تحلیل سبدی :   ۴۱
تعریف :   ۴۱
۱-ب : فرآیند تجزیه تحلیل سبدی :   ۴۲
۱-ب -۱ : تعریف واحد استراتژیک :   ۴۲
۱-ب – ۲ : تهیه ماتریس سبدی با در نظر داشتن نوع فعالیت :   ۴۳
الف : جاذبه بازار :   ۴۳
۱-ب – ۳ : در مرحله سوم و آخر ، فرآیند تجزیه تحلیل سبدی ماتریس تعبیر میشود :   ۴۴
انتخاب استراتژی ها بایستی همپوشانی و خاصیت تقویت کنندگی داشته باشد .   ۴۵
۲- فنون سرآمد مدیریت استراتژیک در تدوین استراتژی سازمانی :   ۴۶
۲-الف : فنون مورد بهره گیری در توسعه سهم بازار ومیزان رشد آن   ۴۶
۲-الف-۱- گروه مشاوره بستن و ماتریس سهم بازار و رشد آن : ۲   ۴۶
۲-الف-۲- تجزیه تحلیل مجموعه ای از استراتژی ها :   ۴۹
۳-۱-۲-۱-۳- سبد جنرال الکتریک :   ۵۱
۲-الف – ۴: تجزیه تحلیل هافروماتریس ارزشیابی کالا / بازار :   ۵۲
۲-ب : فنون بهره گیری درتوسعه استراتژی های موسسه وواحداستراتژیک بازرگانی :   ۵۳
۲- ب -۱ : منحنی عمر کالا و تابلو رقابت :   ۵۳
۲-ب-۳ : وکتور گردید انسف : ۲   ۵۵
۲-ب-۴ : فنون دیگری برای تجزیه و تحلیل :   ۵۶
۲-ب-۴-۱: تجزیه تحلیل پایمز :   ۵۶
۲-ب-۴-۲- : تجزیه و تحلیل جاذبه بازار و نمودار راهبردی :   ۵۸
۳-الف- ۱ : سلسله مراتب استراتژی های مورد بهره گیری در سازمانها و محتوای آنها :   ۶۰
۳-الف – ۱-۱: استراتژی های موسسه ای یا اصلی :   ۶۰
د ) استراتژی های واکنش دار : ۱   ۶۲
۳-الف-۱-۲: استراتژی های موسسه ای رقابتی :   ۶۲
۳-الف -۱-۳: تصمیمات تاکتیکی و یا استراتژی های کمکی :   ۶۳
۳-الف- ۳: استراتژیهای رشد و توسعه :   ۶۴
موسسات برای موفقیت خود و پیشرفت درحیطه کاری به دو فرآیند فعالیتی نیاز دارند :   ۶۴
۳-الف-۳-۱: استراتژی های رشد داخلی :   ۶۵
الف : استراتژی های یکپارچگی :   ۶۵
ج : استراتژی های تنوع سازی :   ۶۷
۳-۲-۳-۲: استراتژی های رشد خارج از موسسه :   ۷۰
اجرا و کنترل استراتژی :   ۷۴
۱- اجرای استراتژی ها :   ۷۵
۳-۱-۱- فرآیند اجرای استراتژی ها :   ۷۶
ب : همآهنگی در انجام یک استراتژی در بین بخشهای زیرمجموعه یک واحد استراتژیک :   ۷۹
۳-۲-: ایجاد همآهنگی استراتژیک :   ۸۰
۳-۲-۱: انتخاب استراتژی و پیاده کردن آن :   ۸۱
الف :دستورالعمل کلی می باشد برای یک جایگاه خاص یا اتخاذ یک تصمیم :   ۸۱
ب : معیارهای نتیجه گیری از فعالیتها را معین می ‌کند :   ۸۱
ج : فرآیند کنترلی بر روی رفتارهای موسسه ایجاد می ‌کند :   ۸۱
۳-ب-۳ : استراتژی ها و سیاستهای مربوط به بازاریابی :   ۸۳
۴-ب-۴ : استراتژی های سیاستهای پژوهش و توسعه R&D  :   ۸۷
۳-ج-۱ : تنظیم ساختار سازمانی با استراتژی های انتخاب شده :   ۸۸
پ) ساختار سازمانی مختلف :   ۹۱
ت ) ساختار سازمانی ضمیمه ای :   ۹۱
۴-ج-۳: سبک رهبری استراتژیک در سازمان :   ۹۷
۴-د-۲ : برنامه های یکباره ای :   ۱۰۱
۴-د-۳: تخصیص منابع و بودجه بندی :   ۱۰۱
۲-۴: کنترل استراتژی ها و برنامه های عملیاتی :   ۱۰۲
۴-۳-۱: کنترل استراتژیک و فرآیند آن :   ۱۰۲
پ : مقایسه نتایج تحقق یافته استانداردها :   ۱۰۴
ت : حل معضلات و اتخاذ تدابیر اصلاحی :   ۱۰۴
۴-۲-۲: موارد مهم در فرآیند کنترل استراتژیک :   ۱۰۴
پ : بازخورد :   ۱۰۶
فرآیند کنترل وارزشیابی استراتژی ها بصورت یکسری فنون سیستمی بکار رود بعنوان مثال :   ۱۰۷
۱- مقدمه :   ۱۱۰
۲- دولت :   ۱۱۳
۳- گروههای فشار :   ۱۱۳
۴- محیط موسسه :   ۱۱۴
۱- آیا مباحثات علیه این مورد از سوی عامه مردم قابل جذب می باشد ؟ ۲   ۱۱۶

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

منابع:   ۱۲۱

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از تشکیل هر دفتر اقتصادی :

میتواند موارد زیر باشد :

الف : بدست آوردن سود حداکثر و بطور مستمر و در زمان طولانی

ب – بدست آوردن سهم شایسته ای از بازار مربوطه نسبت به رقیبان در یک رشته صنعت یا در یک منطقه ومحدوده معین و یا حتی در خارج آن محدوده مورد فعالیت

یک شرکت یا سازمان برای بدست آوردن سود از فعالیت اقتصادی خود ، بایستی هزینه های هنگفت مالی و انسانی را متحمل گردد تا بتواند در طی چند سال ( که البته بسته به نوع فعالیت دارد ) به نقطه سربه سری فعالیت مربوط دست پیدا کند .

داشتن هزینه های ثابت هنگفت تا رسیدن به سودآوری و نقطه سربه سری ، شرکتها را وادار نمود تا به یک سری فعالیتها و برنامه ریزیها و تصمیماتی دست بزنند که علاوه بر پرداخت و جبران هزینه های هنگفت ثابت و متغیر شرکت را به سودآوری نیز برسانند .

ازطرفی سودآوری شرکت ارتباط مستقیمی با طول عمرآن دادر . یعنی اینکه هرچه شرکت سودآورتر باشد ، چرخه و دوره عمر آن بیشتر و طولانی تر می باشد و نیز طول عمر یک بنگاه اقتصادی نیز خود باعث می گردد تا شرکت به سودآوری دست پیدا کند .