شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1    تعیین وزن شاخص ها، به لحاظ اهمیت آن ها و سقف امتیازات مربوطه

اهمیت هر کدام از ابعاد و محور شاخص ها چه قدر می باشد؟ آیا شاخص ها اهمیت یکسان دارند یا متفاوت؟ کدام شاخص از بیشترین و کدام یک از کمترین اهمیت برخوردار می باشد؟ برای تعیین ضرایب و اوزان شاخص ها روش هایی مانند می توان روش لیکرت، روش گروه غیرواقعی [1]( NGT)، روش بوردا [2]، روش انتخاب نظریات کارشناسان[3]   و روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی[4]  را می توان نام برد.

1-1-2     استانداردگذاری و تعیین وضعیت عملکرد مطلوب شاخص ها برای پایان دوره ارزیابی

تعیین معیار عملکرد و مقدار تحقق شاخص به صورت کمی یا کیفی و نرخ رشد عملکرد در سال های گذشته به صورت میانگین و یا میانگین متحرک برای دو یا چند سال گذشته با در نظر گرفتن اهداف خاص تعیین شده برای آن دوره و پدیده های مؤثر در نحوه تحقق آن شاخص، استخراج و معین می گردد. در تعیین وضعیت مطلوب عملکرد شاخص بایستی واقع گرایانه و غیر بلند پروازانه اقدام نمود و توافق واحدهایی که وظیفه انجام و اقدام به آن شاخص را به عهده دارند جلب نمود.

1-1-3     ابلاغ و اعلان انتظارات و شاخصها بهارزیابی شونده

در روش های متداول ارزیابی عملکرد معمولاً بدون اینکه ارزیابی شونده از شاخص های ارزیابی مطلع باشد ناگهان با نمرات و قضاوت های ارزیابی روبرو می گردد. اگر هدف اساسی ارزیابی را رشد و توسعه ارزیابی شونده بدانیم، بن ابراین لازم است قبل از شروع دوره ارزیابی انتظارات مورد نظر در قالب شاخص ها به کارکنان سازمان اعلام گردد تا آنها بتوانند برنامه ریزی، سازماندهی، برقراری ارتباط مناسب و سایر فرآیندهای عملکرد مورد انتظار را محقق نمایند.

[1] Nominal Group Technics

[2] Borda

[3] Expert choice

[4] Analytic Hierarchy Process (AHP)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1       اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش ارائه یک متدلوژی برای ارزیابی عملکرد کارکنان بخش های مختلف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد که شاخص ها ی لازم به مقصود رتبه بندی این بخش ها جهت تخصیص درست منابع، اصلاح سیستم پاداش ،تخصیص بهینه پاداش و امکانات ، ارزیابی کارکنان و مدیران در بخش های مختلف می باشد.

  • هدف اصلی

ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد نظام جدید ارزیابی عملکرد کارکنان دولت.

  • اهداف فرعی
  1. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “عملکردی” .
  2. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “توسعه ای” .
  3. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “رفتاری” .
  4. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “کارآفرینی، پیشنهاد و تشویقها” .
  5. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “امتیازات ویژه” .