عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1       تعاریف ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد عبارت می باشد از سنجش سیستماتیک و منظم کار افراد فرایند ها و واحد های سازمانی در ارتباط با نحوه انجام وظیفه آنها در وظایف محوله و تعیین پتانسیل موجود در آنها جهت رشد و بهبود. فرآیند ارزیابی عبارت می باشد از یک سلسله اقدامات رسمی می باشد که به مقصود مطالعه عملکرد کارمند در فاصله زمانی معین و شامل تمامی رفتارهای فردی در ارتباط با کار نمود  او در آن دوره ی زمانی می گردد (ابن رسول و همکاران،1385).

ارزیابی عبارت می باشد از سنجش نسبی عملکرد انسانی در ارتباط با نحوه  ی انجام کار مشخص در ی دوره ی زمانی معین، در مقایسه با استاندارد انجام کار و همچنین تعیین استعداد و ظرفیتهای بالقوه ی فرد به مقصود برنامه ریزی در جهت به فعالیت در آوردن آنها (ابن رسول و همکاران،1385).

مقصود از ارزیابی عملکرد فرآیندی می باشد که به وسیله آن کار کارکنان در فواصلی معین و به گونه رسمی مورد مطالعه و سنجش قرار می گیرد ( اسفندیار سعادت، مدیریت منابع انسانی، ص 214).

ارزیابی عملکرد در بُعد نحوه بهره گیری از منابع و امکانات در قالب شاخص های کارآیی اظهار می گردد. اگر در ساده ترین تعریف، نسبت داده به ستاده را کارآیی بدانیم، نظام ارزیابی عملکرد در واقع اندازه کارآیی تصمیمات مدیریت در خصوص بهره گیری بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می دهد.

ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معمولاً مترادف با اثربخشی فعالیتها می باشد . مقصود از اثربخشی اندازه دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارآ بودن فعالیت ها و عملیات می باشد).رحیمی،1385 ، ص36).

به گونه کلی ارزیابی عملکرد به فرآیند سنجش و اندازه گیری عملکرد دستگا ه ها در دوره های مشخص به گونه ای که انتظارات و شاخصهای مورد قضاوت برای دستگاه ارزیابی شونده شفاف و از قبل به آن ابلاغ شده باشد، اطلاق می گردد ( طبرسا، 1378، ص4).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1       اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش ارائه یک متدلوژی برای ارزیابی عملکرد کارکنان بخش های مختلف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد که شاخص ها ی لازم به مقصود رتبه بندی این بخش ها جهت تخصیص درست منابع، اصلاح سیستم پاداش ،تخصیص بهینه پاداش و امکانات ، ارزیابی کارکنان و مدیران در بخش های مختلف می باشد.

  • هدف اصلی

ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد نظام جدید ارزیابی عملکرد کارکنان دولت.

  • اهداف فرعی
  1. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “عملکردی” .
  2. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “توسعه ای” .
  3. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “رفتاری” .
  4. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “کارآفرینی، پیشنهاد و تشویقها” .
  5. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “امتیازات ویژه” .