دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب:

فصل اول.. 1

1-1 مقدمه.. 2

1-2- اظهار مسئله.. 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش.. 8

1-4- اهداف پژوهش.. 10

1-5- فرضیه‌های پژوهش.. 10

1-6- متغیرها و تعاریف آنها.. 11

1-6-1 تعاریف نظری متغیرها.. 11

1-6-2 تعاریف عملیاتی متغیرها.. 12

1-7- تعاریف اصطلاحات.. 13

فصل دوم: پیشینه پژوهش.. 15

2-1 شخصیت.. 16

2-2 تعاریف شخصیت.. 16

2-3 حوزه‌های شخصیت.. 18

2-3-1 ساختار.. 19

2-3-2 فرآیند.. 19

2-3-3 رشد و نمو.. 20

2-3-4 آسیب شناسی روانی و تغییر رفتار.. 22

2-4  مضامین عمده در نظریه شخصیت.. 22

2-4-1 وحدت رفتار و مفهوم خویشتن.. 24

2-4-2 سطوح مختلف آگاهی و مفهوم ناهشیار.. 25

2-4-3  ارتباط بین شناخت، عواطف و رفتار مشهود.. 26

2-4-4  اثرات گذشته، حال و آینده بر رفتار.. 26

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-5 نظریه‌های شخصیت.. 27

2-5-1 نظریه روان کاوی در شخصیت.. 27

2-5-2 زیگموند فروید .. 27

2-5-3 نظریه روان پویشی فروید(روانکاوی در شخصیت):.. 29

2-5-4 سطوح شخیت: هشیار3، نیمه هشیار2 و ناهشیار.. 29

2-5-5 ساختار شخصیت: نهاد، من و فرامن.. 30

2-6 نظریه نوروان کاوی.. 33

2-6-1………………………………………………………………………. کار گوستاو یونگ .. 33

2-6-2 نکات برجسته ی نظریات یونگ.. 36

2-7 روانشناسی فردی.. 36

2-7-1………………………………………………………………………………….. آلفرد آدلر.. 36

2-7-2 مطالعه نظریات آدلر.. 37

2-8 نظریه اختلالات شخصیتی.. 39

2-8-1 کارن هورنای.. 39

2-8-2 مطالعه نظریات هورنای.. 40

2-9 نظریه روان پزشکی بین فردی.. 41

2-9-1…………………………………………………………………. هری استاک سالیوان.. 41

2-9-2 مطالعه نظریات سالیوان.. 42

2-10  تظریه پدیدار شناختی (فرد- محور).. 43

2-10-1 کارل راجرز………………………………………………………………………………….. 43

2-10-2 مطالعه نظریات و کارهای راجرز.. 44

2-10-3 تشکیل رویکرد پدیدار شناختی راجرز.. 45

2-10-4 ساختار شخصیت از دیدگاه راجرز.. 46

2-11  نیازهای زیستی و روانی در پیدایی شخصیت.. 47

2-11-1آبراهام مازلو………………………… 47

2-12  نظریه رویکرد صفات در شخصیت.. 48

2-12-1گوردون آلپورت………………………… 48

2-12-2 مطالعه نظریات آلپورت.. 49

2-13 نظریه چندبعدی شخصیت.. 51

2-13-1هانس ج آی سنک………………………… 51

2-13-2بررسی نظریات آیسنک……………………. 52

2-13-3 ابعاد اساسی شخصیت.. 53

2-14  نظرریه رویکرد تحلیلی عاملی صفات.. 54

2-14-1ریموند کوته………………………….. 54

2-14-2 مطالعه نظریات کتل در شخصیت.. 54

2-15  نظریات ارتباط شغل و شخصیت.. 56

2-15-2 شخصیت نوع A.. 59

2-15-3 شخصیت نوع B.. 60

2-16 مطالعه چند خصوصیت شخصیتی در شغل.. 62

2-16-1 اثر کانون کنترل.. 62

2-16-2 ماکیاول گرایی .. 63

2-16-3 مناعت طبع یا عزت نفس… 65

2-16-4 سازگاری با جایگاه.. 66

2-16-5خطر پذیری……………………………. 67

2-17 شخصیت از دیدگاه اسلام و قرآن.. 68

2-17-1  شخصیت در قرآن.. 69

2-18 تیپ شناسی.. 71

2-19 نظریه‌های تیپ شناسی.. 73

2-19-1 زندگینامه.. 73

2-19-2نظریات رورشاخ در سنجش شخصیت……………. 74

2-19-3 تیپ شناسی در تست رورشاخ.. 75

2-20  ظریه ساخت بدن و خلق وخوی.. 76

2-21 نظریه شلدن (ریخت شناسی).. 78

2-22 نظریه تیپ گال و جمجمه شناسی روانی:.. 79

2-23 تیپ‌شناسی یونگی.. 79

2-23-1 اساس درک واقعی ذهنی از نظر یونگ.. 79

2-23-2 کارکردهای غیر عقلانی.. 80

2-23-3 کارکردهای عقلانی.. 80

2-23-4 روابط کارکردی.. 81

2-23-5 انواع کارکرد.. 82

2-23-6 تیپ‌های روان‌شناختی یونگ.. 84

2-23-7 توصیف تیپ‌های شانزده‌گانه.. 85

2-23-8 اهمیت شناخت تیپ‌های روانشناختی.. 90

2-23-9 نقد تیپ شناسایی یونگی.. 91

2-24 تاثیر .. 93

2-25 شاخصهای اثربخشی از دیدگاههای مختلف.. 94

2-25-1 کمرون و ویتون:.. 94

2-25-2 سی‌شور:.. 95

2-25-3 آرجریس:.. 95

2-25-4 پیترز وواترمن:.. 95

2-25-5 مالفورد:.. 96

2-25-6 بس و هرسی – بلانچارد.. 97

2-25-7 هوی و میکسل و چستر بارنارد.. 97

2-25-8 کالدول و اسپینکس.. 97

2-25-9 لوتانز و همکارانش.. 97

2-25-10 دیدگاه راجرز و همکاران:.. 98

2-25-11مطالعات بسکر و چیرنز:.. 99

2-25- 12 مدل پارسونز:.. 99

2-26مقایسه ی دیدگاههای ارزشیابی تاثیر سازمانی.. 100

2-27 نظریات جدید در اثربخشی.. 101

2-27-1 مطالعات رابرت واترمن وتام پترز.. 101

2-28  مدلهای ارزیابی اثربخشی.. 102

1- مدل هدف منطقی: که سازمان را در رسیدن به اهدافش کاملا ارزیابی می کند… 102

2-29 نظریه ریچارد ال دفت.. 104

2-29-1 روش مبتنی بر تامین هدف.. 104

2-29-2 روش مبتنی بر تامین منابع.. 105

2-29-3 روش مبتنی بر فرآیند درونی.. 106

2-29-4 روش مبتنی بر تامین رضایت گروه‌های ذی نفع.. 108

2-30 کارهای دیگران.. 110

2-30-1 تحقیقات انجام گرفته در مورد تیپ شناسی یونگی.. 110

2-30-1-1 تحقیقات خارج از کشور.. 110

2-30-1-2 تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور.. 113

2-30-2 تاثیر.. 118

2-30-2-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور.. 118

2-30-2-2  تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور.. 121

2-31 استنتاج و نتیجه گیری.. 126

2-32  لگوی نظری پژوهش.. 128

فصل سوم: توصیف داده ها…………………… 129

3-1 مقدمه.. 130

3-2 روش اجرای پژوهش.. 130

3-2-1 برآورد حجم نمونه.. 131

3-3 ابزار گرد آوری داده‌ها.. 132

3-3-1  تاریخچه و توصیف (MBTI) 133

3-3-2  نمره گذاری پاسخنامه.. 135

3-3-3 توصیف تیپهای شانزده گانه.. 136

3-5 اعتبار پرسشنامه‌ها.. 140

3-5-1 اعتبار پرسشنامه شخصیتی، تیپ نمای مایزر – بریگز   141

3-5-2 اعتبار پرسشنامه تاثیر:.. 142

3-5-3 اعتبار درونی پرسشنامه.. 143

3-5-4 اعتبار زمانی.. 143

3-6 محاسبه روایی:.. 144

3-6-1 محاسبه روایی پرسشنامه شخصیتی مایرزبریگز.. 144

3-6-2 محاسبه روایی پرسشنامه تاثیر:.. 146

3-7 روش‌های آماری.. 146

3-8 ویژگی‌های پژوهش:.. 146

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها…………. 147

4-1  تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش.. 148

4-2 توصیف یافته‌های پژوهش.. 149

4-3  آزمون فرضیات پژوهش.. 161

4-3-1 فرضیه فرعی اول.. 165

4-3-2 فرضیه فرعی دوم.. 166

4-3-3 فرضیه فرعی سوم.. 167

4-3-4 فرضیه فرعی چهارم.. 168

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری……………….. 169

5-1 هدف و مسائله ی پژوهش.. 170

5-2 نتایج فرضیه اصلی.. 170

5-3  نتایج مربوط به فرضیه فرعی اول.. 172

5-4 نتایج مربوط به فرضیه فرعی دوم.. 173

5-5 نتایج مربوط به فرضیه فرعی سوم.. 175

5-6 نتایج مربوط به فرضیه فرعی چهارم.. 176

5-7 نتیجه گیری کلی.. 177

5-8  محدودیتها:.. 180

5-9 پیشنهادات.. 181

فهرست منابع:.. 182

منابع انگلیسی.. 187

پیوست و ضمائم :.. 189

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- تعیین تیپهای شخصیتی مدیران ابتدایی ناحیه 5 مشهد

2- شناسایی و تعیین اندازه تاثیر مدیران

3- تعیین ارتباط بین تیپهای شخصیتی و تاثیر مدیران مدارس ابتدایی.

4- کمک به غنی کردن پژوهشهای داخلی در این زمینه