شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تعریف استراتژی و پیدایش آن

قسمتی از متن پایان نامه :

: پشتیبانی کارکنان :

رویکردهای مشارکتی به نتیجه نخواهد رسید مگر کارکنان از آن پشتیبانی نمایند .از تحلیلی که درمورد نظامهای مشارکتی در بسیاری از کشورهای جهان صورت گرفته می باشد ،معلوم گردیده که برای پشتیبانی مستمر ودرازمدت کارکنان چهار ویژگی بایستی فراهم باشد :

  • استقرار نوعی از مشارکت در سود یا بهره وری از کار
  • پیوند بلند مدت استخدامی وامنیت شغلی
  • کم کردن تفاوتهای حقوقی امتیازات شغلی
  • تضمین حقوق مزدی 1

 

پیگیری نتیجه هایی که بعلت تلاشهای مشارکت جویانه ایجاد میشوند . بسیار مهم می باشد که کارکنان برای حل دشوارها ، پیگیری و پایداری از خود بروز دهند زیرا دگرگون کردن پیوندهای انسانی در سازمان یک عامل پیچیده می باشد و آنان که در این پیچیدگی درگیر هستند بایستی تا پایان کار خود از خود صبر و بردباری نشان دهند .

گاهی مدیران و زیردستان آنان در طلب راه چاره ای سریع و فوری برای دشواریها هستند اما بیشتر برنامه های بهتر کردن اوضاع کاری را نمیتوان با شتاب بانجام رساند وبرای کامیابی نیاز به پیگیری دارد تا بهره های پایداری از آن گرفته گردد . دربسیاری از حالتها ، فنون      مشارکت جویانه پیامدهای فوری و مثبت دارند اما این بهتر شدنها اگر بصورت توجه مستمر و دایم دیده نشوند بزودی حاصل مثبت آن در میان کارهای جاری از نظر پنهان خواهد ماند .

 

—————————

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از تشکیل هر دفتر اقتصادی :

میتواند موارد زیر باشد :

الف : بدست آوردن سود حداکثر و بطور مستمر و در زمان طولانی

ب – بدست آوردن سهم شایسته ای از بازار مربوطه نسبت به رقیبان در یک رشته صنعت یا در یک منطقه ومحدوده معین و یا حتی در خارج آن محدوده مورد فعالیت

یک شرکت یا سازمان برای بدست آوردن سود از فعالیت اقتصادی خود ، بایستی هزینه های هنگفت مالی و انسانی را متحمل گردد تا بتواند در طی چند سال ( که البته بسته به نوع فعالیت دارد ) به نقطه سربه سری فعالیت مربوط دست پیدا کند .

داشتن هزینه های ثابت هنگفت تا رسیدن به سودآوری و نقطه سربه سری ، شرکتها را وادار نمود تا به یک سری فعالیتها و برنامه ریزیها و تصمیماتی دست بزنند که علاوه بر پرداخت و جبران هزینه های هنگفت ثابت و متغیر شرکت را به سودآوری نیز برسانند .

ازطرفی سودآوری شرکت ارتباط مستقیمی با طول عمرآن دادر . یعنی اینکه هرچه شرکت سودآورتر باشد ، چرخه و دوره عمر آن بیشتر و طولانی تر می باشد و نیز طول عمر یک بنگاه اقتصادی نیز خود باعث می گردد تا شرکت به سودآوری دست پیدا کند .