عنوان کامل پایان نامه :

 تعریف استراتژی و پیدایش آن

قسمتی از متن پایان نامه :

: مشاوران شایسته وکاردان :

شرط دیگری که در کامیابی کوششهای مشارکت جویانه اثر دارد وجود مشاوران شایسته وکاردان می باشد . گرچه زمینه های علمی و تجربی اینگونه افراد بسیار متنوع می باشد اما بسیاری از آنان در قلمروهای پویایی شناسی گروه روانشناسی اجتماعی ، روانشناسی بالینی یا راهنمایی و مهارتهای مشاوره معلومات گسترده کسب کرده اند که میتواند از افراد بیرون سازمانی یا درون سازمانی باشد .

 

ه : مستقر بودن توجه منظومه ای :

کوششهای بهتر کردن اوضاع کاری در سازمان بطور معمول به توجه منظومه ای از سازمان و دشواریهای آن نیاز دارد .برپایه این نوع توجه دگرگونیهای موجود در یک پیوند یا رویکرد سازمانی نیاز به تقویت و پشتیبانی دارند .

 

5- 4 : نحوه مشارکت کارکنان در سازمان :

الف : از طریق ارائه پیشنهاد

ب : تصمیم گیریهای دجانبه

ج : تصمیمهای کاری نیمه مستقل

د : گروههای کنترل کیفیت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ه : جلسات غیر رسمی

و : برنامه ریزی مدیریت مشارکتی

 

الف : یکی از راههای مشارکت کارکنان در نحوه اداره موسسه یا سازمان ویا انجام یک نوع فعالیت خاص در ارائه پیشنهاد برای بهتر کردن آنها میباشد . ارائه پیشنهاد به دو حالت صورت میگیرد .

در حالت اول : پیشنهاد به مافوق خود که از آن میتوانند بعنوان یک بازخورد در ارزیابی فعالیتهای خود بهره گیری نمایند .

در حالت دوم : دادن پیشنهاد به مقصود انجام آسانتر فعالیتها که کارکنان در اینحالت از تخصص کاری خود بهره گیری میکنند .

 

ب : تصمیم گیریهای دوجانبه : این نوع مشارکت در آلمان و بعضی کشورهای دیگر به اجرا درآمده می باشد که درجه خاصی از مدیریت مشارکتی می باشد . در این نوع مشارکت نمایندگان کارکنان و مدیران بطور مشترک سیاستهایی را در سطح سازمان تعیین میکنند .1

از مزایای تصمیم گیریهای دوجانبه این می باشد که از طریق شرکت نمایندگانشان در هیئتهای مدیره یا شوراهای کار در فرآیند مدیریت مشارکت داشته باشند .

(( به این نوع مشارکت نویسندگان مدیریت میگویند . نوفذ کار بر روابط مدیریت نیروی کار ، بطور نسبی مهمتر از شرکت نمایندگان در هیئتهای مدیرهاست )) 2

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از تشکیل هر دفتر اقتصادی :

میتواند موارد زیر باشد :

الف : بدست آوردن سود حداکثر و بطور مستمر و در زمان طولانی

ب – بدست آوردن سهم شایسته ای از بازار مربوطه نسبت به رقیبان در یک رشته صنعت یا در یک منطقه ومحدوده معین و یا حتی در خارج آن محدوده مورد فعالیت

یک شرکت یا سازمان برای بدست آوردن سود از فعالیت اقتصادی خود ، بایستی هزینه های هنگفت مالی و انسانی را متحمل گردد تا بتواند در طی چند سال ( که البته بسته به نوع فعالیت دارد ) به نقطه سربه سری فعالیت مربوط دست پیدا کند .

داشتن هزینه های ثابت هنگفت تا رسیدن به سودآوری و نقطه سربه سری ، شرکتها را وادار نمود تا به یک سری فعالیتها و برنامه ریزیها و تصمیماتی دست بزنند که علاوه بر پرداخت و جبران هزینه های هنگفت ثابت و متغیر شرکت را به سودآوری نیز برسانند .

ازطرفی سودآوری شرکت ارتباط مستقیمی با طول عمرآن دادر . یعنی اینکه هرچه شرکت سودآورتر باشد ، چرخه و دوره عمر آن بیشتر و طولانی تر می باشد و نیز طول عمر یک بنگاه اقتصادی نیز خود باعث می گردد تا شرکت به سودآوری دست پیدا کند .