عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

4-1. مقدمه

با در نظر داشتن فصول قبل و مباحث تصریح شده هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین سود خالص و اقلام تشکیل دهنده آن ( اقلام تعهدی و اقلام نقدی ) با ترازنامه از لحاظ محافظه­کاری می‌باشد. همانگونه که تصریح گردید جهت مطالعه این امر، ما از دو معیار اصلی محافظه­کاری یعنی عدم تقارن زمانی سود و اقلام تشکیل­دهنده آن به عنوان معیار سود و زیانی و از نسبت (P/B)  ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام در ابتدای دوره مالی به عنوان معیار ترازنامه­ای محافظه­کاری بهره گیری نموده­ایم و با مطالعه ارتباط بین این دو معیار در جهت رسیدن به هدف اصلی پژوهش یعنی اثبات وجود ارتباط منفی بین محافظه کاری سود و زیانی و ترازنامه‌ای می­باشیم.

برای آزمون فرضیه­های پژوهش حاضر از مدل رگرسیونی خطی چند متغیره بسط یافته مدل باسو (1997) توسط والکر و پائه (2005) بهره گیری شده می باشد که داده­های مورد نیاز توسط نرم افزارهای تدبیر­پرداز و ره آورد جدید و سایت تخصصی بورس اوراق بهادار جمع­آوری گردیده و توسط نرم-افزار­هایExcel  و Eviews 6  و Minitab15 جمع­آوری­، طبقه­بندی، تلخیص و در نهایت مورد تحلیل و مطالعه قرار گرفته می باشد. در تجزیه تحلیل داده­ها از آنجاییکه رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)، منجر به نتایج اُریب و برآورد نادرستی از ضرایب پارامترها می­گردد، لذا از رگرسیون داده­های پانل، مدل اثرات ثابت یا تصادفی و روش حداقل مربعات پانل (PLS) برای آزمون فرضیات بهره گیری می­گردد.

4-2. چرا از مدل پانلی بهره گیری می کنیم؟

در آمار و اقتصاد سنجی، مجموعه داده‌های پانلی شامل مشاهداتی برای چندین بخش (خانوار، بنگاه و…) می­باشند که در طی زمان‌های مختلف جمع آوری شده­اند. یعنی یک مدل داده‌های پانل حاوی اطلاعاتی در زمان و مکان می باشد که شامل N مؤلفه در T دوره زمانی می­باشد. اگر تعداد مشاهدات زمانی برای تمام مؤلفه‌های موجود در پانل یکسان باشند، به آن پانل متوازن[1] گفته می­گردد. اما در صورتی که مشاهدات مفقوده­ای برای تعدادی از مؤلفه‌ها وجود داشته باشد، پانل را نامتوازن[2] می­نامیم.

 4-2-1.  مزایای داده‌های پانل

محققین می­توانند از داده‌های پانلی برای مواردی که مسائل را نمی­توان صرفا به صورت سری زمانی یا برش­های مقطعی مطالعه نمود، بهره گیرند. مثلا در مطالعه تابع تولید مساله­ای که هست این می باشد که بتوان تغییرات تکنولوژیک را از صرفه‌های به مقیاس تفکیک نمود. در این گونه موارد داده‌های مقطعی فقط اطلاعاتی را در مورد صرفه‌های به مقیاس فراهم می­آورد. در حالی که داده‌های سری زمانی اثرات هر دو را بدون هیچ گونه تفکیکی نشان می­دهد. تلفیق داده‌های سری زمانی با داده‌های مقطعی نه تنها می­تواند اطلاعات سودمندی را برای تخمین مدل­های اقتصادسنجی فراهم آورد، بلکه بر مبنای نتایج بدست آمده می­توان استنباط‌های سیاستگذاری در خور توجهی نیز به اقدام آورد.

داده‌های پانلی حاوی اطلاعات بیشتر، تنوع گسترده­تر و هم خطی کمتر میان متغیرها بوده و در نتیجه کاراتر می­باشند. در حالیکه در سری­های زمانی هم خطی بیشتری را بین متغیرها نظاره می کنیم. با در نظر داشتن اینکه داده‌های پانلی ترکیبی از سری‌های زمانی و مقطعی می­باشد، بعد مقطعی موجب اضافه شدن تنوع زیادی شده و در نتیجه برآوردهای معتبرتری را می­توان انجام داد. در اینجا تعداد مشاهدات ما به NT افزایش یافته که منجر به برآوردهای کاراتری از متغیرها می­گردد. این امر را می توان در محاسبه واریانس جامعه نظاره نمود. در داده‌های سری زمانی این واریانس به صورت  محاسبه می گردد اما در داده‌های پانلی به صورت  قابل محاسبه می باشد. زیرا مخرج کسر دومی بزرگتر از کسر اولی می باشد، پس واریانس داده‌های پانلی کمتر بوده و پس تخمین کاراتری خواهد داشت.

همچنین داده‌های پانلی امکان طراحی الگوهای رفتاری پیچیده­تری را فراهم می­کنند و داده‌های پانلی امکان بیشتری را برای شناسایی و اندازه گیری اثراتی فراهم می­کنند که با اتکای صرف به آمارهای مقطعی یا سری زمانی به سادگی قابل شناسایی نیستند.

[1] – Balanced Panel

[2] -Unbalanced panel

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با وجود اینکه در سال­های اخیر تحقیقات زیادی با محوریت موضوع محافظه­کاری در سراسر جهان انجام شده می باشد و این اصل محدودکننده حسابداری را از زوایا و جنبه­های مختلفی مورد مطالعه قرار داده­اند، اما با این حال علیرغم پتانسیل بالای این موضوع برای انجام تحقیقات علمی، تا­کنون در کشور ما در این زمینه تحقیقات کاملی صورت نگرفته می باشد و جای خالی مطالعه بعضی جوانب این موضوع در میان تحقیقات علمی رشته حسابداری در محافل دانشگاهی و حرفه­ای محسوس می­باشد. در این پژوهش کوشش شده می باشد که با محوریت موضوع محافظه­کاری، دریچه تازه-ای برای انجام تحقیقات دیگر در این زمینه گشوده گردد.

هدف این پژوهش مرور دو دیدگاه و معیار ارزیابی محافظه ­کاری، 1) معیار عدم تقارن زمانی سود و 2) نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتر آن و مطالعه ارتباط میان این دو می باشد.

ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید